Bescherming persoonsgegevens

De originele versie van de Bescherming persoonsgegevens is in het Frans. Elke vertaalde versie is alleen voor uw gemak en ter informatie. In geval van geschillen is de Frans tekst doorslaggevend.

Preambule:

Wij zijn een Belgische start-up die het recht toegankelijker en begrijpelijker wil maken voor iedereen.

Wij zijn actief in België en voldoen dus aan de Belgische en Europese wetgeving.

Wij hechten veel belang aan de bescherming van de persoonsgegevens van onze gebruikers en het gebruik van cookies.

Vanaf het allereerste begin van de Symplicy-start zijn wij proactief en preventief te werk gegaan bij de verwerking van Persoonsgegevens. Ons register van verwerkingen van persoonsgegevens is op verzoek verkrijgbaar.

Wij verzamelen en verwerken uw gegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) van 27 april 2016, alsmede de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van Persoonsgegevens. U hebt controle over uw gegevens.

In dit Privacybeleid wordt uitgelegd hoe wij met Persoonlijke Informatie omgaan en welke keuzes u hebt met betrekking tot deze informatie.

Termen met een hoofdletter die in dit Privacybeleid worden gebruikt maar niet gedefinieerd zijn, hebben de betekenis die eraan wordt gegeven in de Gebruiksvoorwaarden.

Door gebruik te maken van onze diensten verklaart u dat u kennis hebt genomen van ons beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens en dat u dit beleid uitdrukkelijk aanvaardt.

Welke Persoonsgegevens verwerken en verzamelen wij? Wat is de grondslag voor de verwerking? Hoe lang worden uw Persoonsgegevens bewaard?

U neemt contact met ons op

Als u contact met ons opneemt via e-mail, telefoon, onze Calendly tool voor het boeken van afspraken en/of een bericht via onze Facebook-, Instagram-, LinkedIn-, Twitter- of YouTube-pagina’s, verwerken en verzamelen wij:

 • Uw naam.
 • Uw voornaam.
 • Uw telefoonnummer.
 • Uw e-mail adres.
 • Uw verzoek.

voor de volgende doeleinden:

 • Neem contact met u op en beantwoord uw verzoek.
 • Om u onze diensten voor te stellen. Deze aanpak is commercieel van aard.
 • Eventueel een afspraak maken om onze diensten aan u voor te stellen. Deze afspraak is van commerciële aard.
 • te reageren op uw verzoek met betrekking tot de tenuitvoerlegging van uw rechten in verband met Persoonsgegevens.

De verwerking en verzameling van deze Persoonsgegevens is gebaseerd op een rechtmatig belang dat wij nastreven. Vanaf het moment dat u ons een bericht stuurt, een e-mail stuurt of een afspraak maakt, is het noodzakelijk om uw Persoonsgegevens te verzamelen en te verwerken om aan uw verzoek te voldoen. De Persoonsgegevens die wij verwerken zijn rechtstreeks van u afkomstig. Deze persoonsgegevens die worden verzameld via onze Facebook-, Instagram- en LinkedIn-pagina’s, Twitter of YouTube, per e-mail, telefonisch of via onze Calendly-tool voor het boeken van afspraken, worden twee jaar bewaard.

U gebruikt onze Software geïnstalleerd op de site van een Advocaat

Symplicy heeft een software ontwikkeld die op websites van advocaten kan worden geïnstalleerd. Met deze software kunt u in contact komen met uw advocaat. Dit contact wordt gelegd door middel van formulieren. Daarom zal u, wanneer u onze software gebruikt om contact op te nemen met uw advocaat, worden gevraagd een formulier in te vullen.

Als u in de interface van onze software een formulier invult en op de knop “Verzenden” klikt, worden uw antwoorden rechtstreeks naar de mailbox van de advocaat gestuurd.

Door een vakje aan te vinken dat voor dit doel in de interface van onze Software is voorzien, geeft u ons uw uitdrukkelijke toestemming om :

De antwoorden in de formulieren :

 • Uw naam.
 • Uw voornaam.
 • Uw telefoonnummer.
 • Uw e-mail adres.
 • De inhoud van uw verzoek aan de Advocaat. Deze inhoud kan gevoelige gegevens bevatten, waaronder gegevens met betrekking tot de gezondheid van personen.

voor de volgende doeleinden:

 • Stuur uw antwoorden van het formulier naar het e-mailadres van de advocaat.
 • U een ontvangstbevestiging sturen naar uw e-mailadres. Deze ontvangstbevestiging bevestigt dat uw verzoek naar het e-mailadres van de advocaat is verzonden.
 • Neem contact op met de advocaat om na te gaan of hij uw verzoek in zijn mailbox heeft ontvangen, het formulier.
 • Stuur het formulier en het verzoek terug naar de advocaat indien deze het verzoek niet in zijn brievenbus heeft ontvangen.
 • Voer een geautomatiseerd jurisprudentieonderzoek uit.

De verwerking en verzameling van deze Persoonsgegevens is gebaseerd op uw toestemming. Deze toestemming wordt verkregen wanneer u een daartoe bestemd vakje aanvinkt.

De Persoonsgegevens die wij verwerken zijn rechtstreeks van u afkomstig.

Wij bewaren uw Persoonsgegevens die via de Formulieren zijn verzameld gedurende vijfenveertig dagen.

Deze termijn van vijfenveertig dagen stelt ons in staat na te gaan of uw verzoek naar het e-mailadres van de Advocaat is verzonden. Na deze periode van vijfenveertig dagen worden uw via de Formulieren verzamelde Persoonsgegevens volledig van onze servers gewist. De verzending van de antwoorden van het formulier is beveiligd. Deze indiening ondersteunt opportunistische TLS-encryptie voor alle uitgaande e-mail, zodat berichten tijdens de doorvoer naar e-mailservers op afstand en ISP’s die TLS-encryptie ondersteunen, worden versleuteld. Wij ondersteunen en stimuleren ook het gebruik van e-mailstandaarden zoals DKIM , SPF en DMARC, waardoor wij onze domeinreputatie kunnen controleren en het risico van e-mailspoofing kunnen verminderen.

Installatie van onze software en aanmaak van onze Advocatengids

In het kader van de installatie van onze Software op de Advocatensite en de publicatie van onze Advocatengids, verwerken en verzamelen wij :

 • Naam van de advocaat.
 • Voornaam van de
 • Het kantoornummer van de advocaat.
 • BTW-nummer van de advocaat.
 • Telefoonnummer van de
 • Foto van de
 • Foto van het kantoor van de advocaat.
 • Adres van het kantoor van de advocaat.
 • E-mail adres van de advocaat.
 • Taal die de advocaat spreekt.
 • Structuur van het advocatenkantoor.
 • Bevoegdheid van de
 • Bankrekeningnummers van de
 • Link naar de sociale netwerken van de
 • Link naar de website van de
 • Beslissingen bepleit door de raadsman.

voor de volgende doeleinden:

 • Om de uitoefening van onze diensten te verzekeren.
 • Om het verzoek in te dienen, stuurt u het procesformulier naar het e-mailadres van de advocaat.
 • Om de advocaat in staat te stellen contact op te nemen met de procespartij.
 • Om onze klantenwerving uit te voeren en onze visuele presentaties van klantenwerving aan Advocaten.
 • Om de communicatie met de Advocaat te verzekeren.
 • Neem contact op met de advocaat per e-mail of telefoon om er zeker van te zijn dat hij het verzoek, het procesformulier, heeft ontvangen.
 • Zorgen voor de publicatie van het profiel van de advocaat op be en de indexering ervan.
 • Om onze verschillende contracten op te stellen met de advocaten.
 • Om de boekhouding van onze Diensten met de Advocaten te verzekeren.
 • Om over te gaan tot de facturatie van onze Diensten en de terugvordering
 • Verspreid gerechtelijke uitspraken op het internet.

De verwerking en verzameling van deze Persoonsgegevens is gebaseerd op een contractuele verplichting.

Deze Persoonsgegevens worden zo lang bewaard als nodig is om de doeleinden te bereiken waarvoor zij zijn verzameld.

Zij zullen uit onze databank worden verwijderd zodra zij niet meer nodig zijn voor het beoogde doel of indien de Advocaat rechtsgeldig gebruik heeft gemaakt van zijn recht op verwijdering.

Een Advocaat kan besluiten om deze Persoonsgegevens te wijzigen, te corrigeren of permanent uit onze database te verwijderen.

Wij nodigen u uit de volgende punten te lezen:

 • Wat zijn uw rechten met betrekking tot de bescherming van Persoonsgegevens?
 • Hoe moeten ze worden uitgevoerd?

Publicatie en onlineverspreiding van rechterlijke beslissingen

Wanneer een advocaat via een formulier door een rechtzoekende wordt benaderd, sturen wij hem per e-mail gerechtelijke uitspraken. De keuze van deze rechterlijke beslissingen wordt gemaakt op basis van de gegevens die zijn verzameld in het formulier dat u invult. Het is dus een geautomatiseerd zoeken naar jurisprudentie.

Het doel van de verwerking is de verzending en mededeling van rechterlijke beslissingen aan de advocaat overeenkomstig de door de verzoeker in het formulier ingevulde gegevens.

De gerechtelijke uitspraken worden ons toegezonden door advocaten of zijn afkomstig uit openbare databanken waarvoor een vrije licentie geldt.

Wij plaatsen rechterlijke beslissingen op het Internet, die Persoonsgegevens kunnen bevatten.

De rechtsgrondslag voor het verzamelen en verwerken van rechterlijke beslissingen uit openbare databanken is :

 • Ons rechtmatig belang om openbare informatie te hergebruiken.
 • Het antwoord op het rechtmatige belang om het publiek te informeren over de beslissingen van de Belgische rechtbanken (vrijheid van meningsuiting en recht op informatie).
 • Ons rechtmatig belang bij het vervullen van een educatief

Het verzamelen en verwerken van rechterlijke beslissingen uit de particuliere databanken van advocaten is contractueel geregeld. Advocaten die van deze geautomatiseerde jurisprudentieservice gebruik maken, hebben zich op onze dienst geabonneerd.

Wij hebben de technische keuze gemaakt om over te gaan tot een pseudonimisering met willekeurige letters in plaats van met initialen, om de doeltreffendheid van de uitgevoerde pseudonimisering te waarborgen.

Dit betekent dat de letters die je vindt op de plaats van de namen van mensen, niet de initialen van die mensen zijn.

De identificatiesleutels worden volledig gewist en worden niet bewaard.

Indien u beslissingen aantreft waarin de namen van beoefenaars van juridische beroepen, rechtspersonen of procespartijen niet zijn gepseudonimiseerd, kunt u ons de link naar deze beslissingen toezenden, zodat wij tot rectificatie kunnen overgaan.

De arresten van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens worden niet gepseudonimiseerd, overeenkomstig de artikelen 33 en 47 van het Reglement voor de procesvoering.

Wij streven ernaar om :

 • De wet toegankelijker en begrijpelijker.
 • De toegang tot juridische informatie vereenvoudigen.
 • De uitwisseling van rechterlijke beslissingen stimuleren. Wij zijn van mening dat rechterlijke beslissingen in België niet genoeg worden gedeeld, gepubliceerd en vrij toegankelijk zijn voor de burgers.
 • Het verspreiden van juridische informatie. Naast het delen van rechterlijke uitspraken, produceren we podcasts. Wij maken en delen gratis modelcontracten onder de MIT licentie.

U bezoekt de accounts, pagina’s van onze verschillende sociale netwerken

Bij het raadplegen van onze pagina’s, onze accounts op sociale netwerken, verwerken wij samen met het sociale netwerk uw Persoonsgegevens met het oog op

 • Om het advertentiesysteem van het sociale netwerk te
 • Verkrijg statistieken over het publiek van de pagina en de account.
 • Om onze reclamecampagnes op sociale netwerken uit te voeren.
 • Om onze pagina goed te promoten.

De verwerking en verzameling van deze Persoonsgegevens is gebaseerd op ons rechtmatig belang om statistieken te verkrijgen over de bezoekers van de pagina en de account.

De publieksstatistieken van het sociale netwerk worden ons alleen in geanonimiseerde vorm toegezonden. Deze geanonimiseerde gegevens worden verwerkt zolang de account en de pagina bestaan. Wij maken gebruik van de volgende sociale netwerken Facebook, Instagram, YouTube, Twitter en LinkedIn.

U dient uw aanvraag in

Als u ons uw sollicitatie stuurt, verwerken en verzamelen wij :

 • Uw CV.
 • Uw sollicitatiebrief.

om de mogelijkheid van een toekomstige contractuele relatie te beoordelen.

Deze Persoonsgegevens zijn rechtstreeks van u afkomstig. De verwerking en verzameling van deze Persoonsgegevens is gebaseerd op ons rechtmatig belang bij de aanwerving.

Deze persoonsgegevens worden binnen 2 maanden na het einde van de selectieprocedure gewist.

U handelt met ons als onderaannemer of leverancier

Als u een van onze aannemers of leveranciers bent, verwerken en verzamelen wij :

 • Uw naam.
 • Uw postadres.
 • Uw e-mail adres.
 • Uw telefoonnummer.
 • Uw BTW- en/of ECB-nummer.
 • Uw bankrekeningnummer.

om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen overeenkomstig het Wetboek van economisch recht op het gebied van belastingen en boekhouding en voor de uitvoering van het contract.

De bewaartermijn is 7 jaar vanaf het jaar waarin de leverancier of onderaannemer in de boekhouding werd opgenomen. Deze gegevens zijn rechtstreeks afkomstig van onze leverancier of onderaannemer.

Wie is de voor de verwerking verantwoordelijke?

De verwerking verantwoordelijke is Symplicy, vertegenwoordigd door haar bestuurders Adrien Dumonceaux, Simon Genin, Shervin Sardari, Gwenaël Bierlier en Romain Dubay. Het adres van de maatschappelijke zetel van Symplicy is Chemin du Cyclotron, nummer 6, 1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve.

In verband met een van onze Diensten verwerken wij uw Persoonsgegevens in onze hoedanigheid van verantwoordelijke voor de verwerking, d.w.z. de entiteit die het doel van en de middelen voor de verwerking bepaalt.

Wie heeft toegang tot uw persoonlijke informatie?

De volgende categorieën ontvangers kunnen sommige van uw Persoonsgegevens ontvangen of er toegang toe hebben (alleen indien nodig om hun taken uit te voeren):

 • De voor de verwerking verantwoordelijke.
 • Freelancers of werknemers die verantwoordelijk zijn voor het succes van de klant hebben toegang tot de persoonlijke identificatiegegevens, professionele identificatiegegevens en contactgegevens van klanten (natuurlijke personen) of vertegenwoordigers van klanten (rechtspersonen), alsmede tot de Persoonsgegevens in de documenten die in het kader van de Dienst worden opgesteld (en die Persoonsgegevens kunnen bevatten die betrekking hebben op andere betrokken personen).
 • Freelancers of business development medewerkers hebben alleen in het kader van ons business management en supplier management toegang tot de persoonlijke identificatiegegevens, bedrijfsidentificatiegegevens en contactgegevens van onze klanten (natuurlijke personen), de vertegenwoordigers van onze klanten (rechtspersonen) en de vertegenwoordigers van onze leveranciers.
 • Onze juridische adviseurs en advocaten hebben toegang tot bepaalde Persoonsgegevens van betrokkenen in het kader van een bedrijfsherstructurering of een rechtszaak.
 • Wij vertrouwen de verwerking van sommige van uw Persoonsgegevens alleen toe aan onderaannemers voor zover dat nodig is om hun taken uit te voeren en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.
 • In het geval van een bedrijfsreorganisatietransactie (bijv. een fusie- en overnametransactie of een financieringstransactie) kunnen wij bepaalde Persoonsgegevens met betrekking tot een beperkt aantal vertegenwoordigers van klanten (rechtspersonen) overdragen aan een derde die betrokken is bij de transactie (bijv. een koper of investeerder) in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.
 • aan de belasting- en socialezekerheidsautoriteiten, om te voldoen aan onze wettelijke

Hoe delen wij uw gegevens met onze contractanten?

Wij vertrouwen de verwerking van sommige van uw Persoonsgegevens toe aan onderaannemers. Om volledig transparant te zijn, verstrekken wij u een lijst van deze onderaannemers:

 • Aws Amazon EC2
  • Het doel is onze websites, software en databases te hosten.
  • De locatie van de gegevens is vastgesteld in Europa. Gegevens worden ook doorgegeven aan onderaannemers die gevestigd zijn in landen buiten de Europese Economische Ruimte. Deze overdracht wordt geregeld door standaard contractuele clausules. Onze onderaannemingsovereenkomst met Amazon is beschikbaar door hier te klikken.
 • OVH
  • Het doel is de registratie van onze domeinnamen.
  • De locatie van de gegevens is vastgesteld in Europa. Ons outsourcing contract met OVH is beschikbaar door hier te klikken.
 • Postmark
  • De doelen zijn:
   • Verzending van het aanvraagformulier naar het e-mailadres van de advocaat in alle veiligheid.
   • Verzending van een kopie van uw sollicitatieformulier naar uw e-mailadres in alle veiligheid.
  • Om meer te weten te komen over beveiliging en encryptie, nodigen wij u uit de gids van Postmark te lezen. Deze gids is beschikbaar door hier te klikken.
  • De locatie van de gegevens is vastgesteld in de Verenigde Staten. De gegevens worden daarom doorgegeven aan subcontractanten die gevestigd zijn in landen buiten de Europese Economische Ruimte. Deze overdracht wordt geregeld door standaard contractuele clausules. Onze onderaannemingsovereenkomst met Postmark is beschikbaar door hier te klikken.
  • Postmark verbindt zich ertoe de RGPD te respecteren. U kunt het door Postmark opgestelde handvest betreffende de naleving van de RGPD raadplegen. Het is beschikbaar door hier te klikken.
 • Google Ads, Analytics en Tag Manager.
 • Google Maps
  • Het doel is de implementatie van API’s: API Plaatsgegevens, API Autocompetitie, API Kaarten. Met deze API’s kan een gebruiker via zijn browser gegeolokaliseerd worden, zodat hij advocaten in de buurt van zijn positie kan vinden.
  • De gegevens worden doorgegeven aan subcontractanten die gevestigd zijn in landen buiten de Europese Economische Ruimte. Deze overdracht wordt geregeld door standaard contractuele clausules. Deze contractuele standaardclausules zijn beschikbaar door hier te klikken.
 • Google Dialogflow
  • Het doel is om onze persoonlijke assistent, Harvey, te laten werken aan Facebook messaging.
  • De gegevens worden doorgegeven aan subcontractanten die gevestigd zijn in landen buiten de Europese Economische Ruimte. Deze overdracht wordt geregeld door standaard contractuele clausules. Deze contractuele standaardclausules zijn beschikbaar door hier te klikken.
 • Microsoft Office 365
  • De doelen zijn:
   • Maak en host onze tekstdocumenten, tabellen, presentaties.
   • Hosting van onze mails.
  • De locatie van de gegevens is vastgesteld in Europa. Gegevens worden ook doorgegeven aan onderaannemers die gevestigd zijn in landen buiten de Europese Economische Ruimte. Deze overdracht wordt geregeld door standaard contractuele clausules. Onze onderaannemingsovereenkomst met Microsoft is beschikbaar door hier te klikken.
 • Facebook
  • De doelen zijn:
   • Ontvangen en reageren op uw berichten via onze pagina’s, Facebook en Instagram accounts.
   • Start reclamecampagnes op Facebook en Instagram.
   • Analyseer het publiek van onze pagina’s en accounts. Deze door het Facebook-concern aangeboden analysedienst gebruikt de verzamelde gegevens om het gebruik van onze diensten te volgen en te controleren. Deze gegevens worden gedeeld met andere Facebook-diensten. Facebook kan de verzamelde gegevens gebruiken om advertenties op zijn eigen advertentienetwerk in context te plaatsen en te personaliseren.
   • Installeer onze persoonlijke assistent, Harvey, op het Facebook platform.
  • De gegevens worden doorgegeven aan subcontractanten die gevestigd zijn in landen buiten de Europese Economische Ruimte. Deze overdracht wordt geregeld door standaard contractuele clausules. Onze onderaannemingsovereenkomst met Facebook is beschikbaar door hier te klikken.
 • LinkedIn
  • De doelen zijn:
   • Ontvangen en reageren op uw berichten via onze pagina’s, LinkedIn-accounts.
   • Start reclamecampagnes op LinkedIn.
   • Analyseer het publiek van onze pagina’s en accounts. Deze door LinkedIn aangeboden analytische dienst gebruikt de verzamelde gegevens om het gebruik van onze diensten te volgen en te controleren. Deze gegevens worden gedeeld met andere LinkedIn-diensten. LinkedIn kan de verzamelde gegevens gebruiken om advertenties in zijn eigen advertentienetwerk in context te plaatsen en te personaliseren.
  • De gegevens worden doorgegeven aan subcontractanten die gevestigd zijn in landen buiten de Europese Economische Ruimte. Deze overdracht wordt geregeld door standaard contractuele clausules. Onze onderaannemingsovereenkomst met LinkedIn is beschikbaar door hier te klikken.
 • Twitter
  • De doelen zijn:
   • Ontvangen en beantwoorden van uw berichten via onze pagina’s, Twitter accounts.
   • Start reclamecampagnes op Twitter.
   • Analyseer het publiek van onze pagina’s en accounts. Deze door Twitter aangeboden analytische dienst gebruikt de verzamelde gegevens om het gebruik van onze diensten te volgen en te controleren. Deze gegevens worden gedeeld met andere Twitter-diensten. Twitter kan de verzamelde gegevens gebruiken om advertenties in zijn eigen advertentienetwerk in context te plaatsen en te personaliseren.
  • De gegevens worden doorgegeven aan subcontractanten die gevestigd zijn in landen buiten de Europese Economische Ruimte. Deze overdracht wordt geregeld door standaard contractuele clausules. Onze onderaannemingsovereenkomst met Twitter is beschikbaar door hier te klikken.
 • Accountant Crapanzano
  • De doelen zijn:
   • Om een ordelijke boekhouding van onze activiteiten bij te houden.
   • Onze fiscale en sociale verplichtingen nakomen.
  • De locatie van de gegevens is vastgesteld in België.
 • CBC Bank België
  • De doelen zijn:
   • Om ons in staat te stellen onze bankrekening te onderhouden.
   • Om de uitvoering en ontvangst van onze betalingen mogelijk te maken.
  • De locatie van de gegevens is vastgesteld in Europa. Het beleid van CBC Banque inzake de bescherming van persoonsgegevens is beschikbaar door hier te klikken.
 • Calendly
  • Het is de bedoeling dat u in onze elektronische agenda een tijdstip kunt kiezen om een afspraak, een vergadering te maken.
  • De locatie van de gegevens is vastgesteld in de Verenigde Staten. De gegevens worden doorgegeven aan subcontractanten die gevestigd zijn in landen buiten de Europese Economische Ruimte. Deze overdracht wordt geregeld door standaard contractuele clausules. Calendly’s beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens is beschikbaar door hier te klikken.
 • Asana
  • De doelen zijn:
   • Om als een team te organiseren.
   • Om intern te communiceren.
  • De locatie van de gegevens is vastgesteld in de Verenigde Staten. De gegevens worden doorgegeven aan subcontractanten die gevestigd zijn in landen buiten de Europese Economische Ruimte. Deze overdracht wordt geregeld door standaard contractuele clausules. Onze uitbestedingsovereenkomst met Asana is beschikbaar door hier te klikken.

Ter informatie vindt u hier hun beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens:

Welk niveau van beveiliging bieden wij?

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw Persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik, verlies of openbaarmaking.

Zo hebben wij bijvoorbeeld de volgende stappen ondernomen:

 • Wij houden een register bij van de verwerking van Persoonsgegevens. Het is beschikbaar op verzoek.
 • Wij hanteren een procedure voor het lekken en stelen van gegevens en een logboek voor het lekken en stelen van Tot op heden is er nog nooit een datalek of diefstal geweest.
 • We geven een lijst van onze onderaannemers.
 • Wij hebben een intern beleid ingevoerd dat onze beheerders en werknemers informeert en verplicht om de privacy van gegevens en de naleving van de GDPR te handhaven. Wij hebben een Sharepoint opgezet om onze teams bewuster te maken van kwesties in verband met persoonsgegevens.
 • Wij zijn in staat u onverwijld te informeren in geval van een inbreuk op uw gegevens (hoewel wij en onze contractanten er hard aan werken om ervoor te zorgen dat dit niet nodig is).
 • Wij hanteren een gebruikersnaam- en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
 • Indien nodig pseudonimiseren wij persoonlijke informatie.
 • Wij maken systematisch back-ups van persoonsgegevens om deze te kunnen recupereren in geval van fysieke of technische incidenten.
 • Wij testen en evalueren onze maatregelen regelmatig en passen ze zo nodig aan.
 • We werden gevolgd door bekwame privacy
 • Wij houden ons op de hoogte van de door de CNIL en de Belgische Autoriteit voor Persoonsgegevens gepubliceerde gidsen en richtsnoeren.

In het geval van nieuwe projecten die een impact kunnen hebben op uw privacy, wordt een grondige analyse uitgevoerd om uw rechten, de veiligheid en de bescherming van uw Persoonsgegevens te waarborgen.

Mocht er zich toch een incident voordoen waarbij uw gegevens zijn betrokken, dan zult u daarvan persoonlijk in kennis worden gesteld in de bij de wet bepaalde omstandigheden.

Geven wij Persoonlijke Informatie door buiten de Europese Unie?

Ja, wij geven Persoonsgegevens alleen door aan een land buiten de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte indien:

 • De Europese Commissie heeft een besluit uitgevaardigd waarin wordt vastgesteld dat dit land een adequaat niveau van gegevensbescherming biedt, d.w.z. een niveau dat gelijkwaardig is aan het niveau dat door de Europese wetgeving wordt geboden. Persoonsgegevens zullen op deze basis worden
 • Voor de doorgifte gelden passende garanties die een niveau van gegevensbescherming bieden dat gelijkwaardig is aan het door de EU-wetgeving geboden niveau, zoals modelcontractbepalingen, gedragscode van de Commissie, certificering, bindende bedrijfsvoorschriften, toestemming.

Wat zijn uw rechten met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens?

Recht van toegang

 • Dit recht geeft u het recht om ons rechtstreeks te vragen of wij informatie over u hebben, en om ons te verzoeken u al die informatie te verstrekken.
 • De uitoefening van het recht van toegang is kosteloos, tenzij uw verzoek buitensporig vaak voorkomt, ongegrond is of kennelijk bedoeld is om misbruik te maken van dit recht van toegang.
 • Wij hebben het recht een “redelijke vergoeding” te vragen op basis van de gemaakte administratieve kosten.

Recht op correctie en recht om uw gegevens bij te werken

 • Dit recht geeft u ons het recht om onjuiste informatie over u te rectificeren. Het recht van rectificatie vult het recht van toegang aan.

Recht van bezwaar

 • Dit recht biedt u de mogelijkheid bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Dit recht van verzet betreft alleen verwerking die noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of een taak die deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag, of voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de voor de verwerking verantwoordelijke of van een derde, of voor klantenwerving, of voor wetenschappelijk of historisch onderzoek of voor statistische doeleinden. Wij kunnen ons beroepen op legitieme en dwingende redenen die voor u doorslaggevend zijn bij de verwerking om geen gevolg te geven aan uw recht om bezwaar te maken.

Recht om uw toestemming in te trekken

 • Indien de gegevens worden verwerkt op basis van uw toestemming, hebt u te allen tijde de mogelijkheid om op deze beslissing terug te komen, zonder dat de verwerking in het verleden ter discussie wordt gesteld.

Recht van meeneembaarheid

 • Dit recht geeft u het recht sommige van uw gegevens op te vragen in een open, machineleesbaar formaat en uw Persoonsgegevens van de ene organisatie naar de andere over te dragen.
 • U kunt dit recht alleen uitoefenen voor gegevensverwerking die op toestemming is gebaseerd of waarbij de verwerking met behulp van geautomatiseerde processen wordt uitgevoerd.
 • U kunt dit recht alleen uitoefenen met betrekking tot de gegevens die u ons hebt verstrekt.
 • U kunt het recht op gegevensoverdraagbaarheid niet toepassen indien dit een inbreuk vormt op de rechten en vrijheden van derden.

Recht op wissen

 • Dit recht geeft u het recht te verzoeken om definitieve verwijdering van uw
 • Dit recht kan alleen worden uitgeoefend binnen de grenzen van de artikelen 17 en 18 van de algemene verordening betreffende de bescherming van persoonsgegevens.

Hoe kunt u uw privacyrechten uitoefenen?

Indien u uw rechten wenst uit te oefenen en indien u vragen of klachten heeft over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, kunt u deze bij voorbaat richten aan info@symplicy.com.

Indien u van mening bent dat een voor de verwerking verantwoordelijke uw persoonsgegevens niet in acht neemt, hebt u het recht een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit (“gegevensbeschermingsautoriteit”), u hebt het recht een klacht in te dienen bij de desbetreffende toezichthoudende autoriteit.

De bevoegde autoriteit voor België is: Data Protection Authority, Rue de la Presse 35, 1000 Brussel, +32 (0)2 274 48 00, contact@apd-gba.be of via deze link https://www.autoriteprotectiondonnees.be/introduire-une-requete-une-plainte.

Hyperlinks naar andere websites?

Wanneer u onze Diensten gebruikt, kunnen deze Hyperlinks bevatten naar andere websites die worden onderhouden door rechtspersonen/fysieke personen die geen deel uitmaken van ons bedrijf.

Deze websites moeten hun eigen regels voor de bescherming van persoonsgegevens hebben.

Wij moedigen u aan hun beleid te lezen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites of voor de manier waarop deze websites met Persoonsgegevens omgaan.

Wat is het toepasselijke recht?

Dit Privacybeleid zal worden geïnterpreteerd door en in overeenstemming met de Belgische wetgeving.

Wat is de bevoegde rechtbank?

In geval van een geschil tussen de partijen in verband met de geldigheid, interpretatie of uitvoering van dit beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens, dat niet in der minne kan worden geschikt, zullen de partijen eerst trachten dit geschil door bemiddeling op te lossen. De partijen wijzen een bemiddelaar aan uit de bemiddelaars die door de Federale Bemiddelingscommissie in België zijn erkend.

Indien de bemiddeling niet toelaat dit geschil op te lossen, zal het geschil uitsluitend worden voorgelegd aan de rechtbanken van Luik, afdeling Namen die materieel bevoegd zijn.

Diverse clausules

Indien een bepaling van dit Privacybeleid ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht, zal deze bepaling als niet geschreven worden beschouwd, zonder dat dit van invloed is op de geldigheid van de overige bepalingen.

De originele versie van dit privacybeleid is in het Frans. De vertaalde versie in het Nederlands en het Engels is alleen beschikbaar voor uw gemak en ter informatie. In geval van betwisting zal de Franse versie van de tekst worden geacht voorrang te hebben.

Dit Privacybeleid maakt integraal deel uit van de Algemene Gebruiksvoorwaarden en kan daar niet van worden gescheiden.

Als u vindt dat wij uw privacy niet respecteren, kunt u ons een e-mail sturen op info@symplicy.com.

Dit privacybeleid is gedateerd 5 juni 2021. U kunt een kopie van deze versie op een duurzame drager (.pdf formaat) downloaden door hier te klikken.