Gebruiksvoorwaarden

De originele versie van de Gebruiksvoorwaarden is in het Frans. Elke vertaalde versie is alleen voor uw gemak en ter informatie. In geval van geschillen is de Frans tekst doorslaggevend.

Wie zijn wij?

Symplicy is een Belgische naamloze vennootschap die IT-oplossingen ontwikkelt voor de advocatuur en het grote publiek.

Symplicy is een Belgische startup die de wet toegankelijker, eenvoudiger en begrijpelijker wil maken voor iedereen.

Wij zijn actief in België. Wij leven dus de Belgische en Europese wetgeving na.

Wij nodigen u uit onze wettelijke informatie te raadplegen voor meer informatie over ons.

Wat is het doel van dit contract?

Het doel van deze Overeenkomst is de contractuele relatie tussen de Rechtzoekende (hierna te noemen “U”) en Symplicy (hierna te noemen “Wij”) vast te leggen.

Door een van onze Diensten te doorbladeren en/of te gebruiken, d.w.z:

 • De website van Symplicy: www.symplicy.com.
 • De applicatie van Symplicy, hierna de “Software” genoemd.

U verklaart dat u onze Algemene Gebruiksvoorwaarden hebt gelezen en dat u ze uitdrukkelijk aanvaardt.

Wat betekenen deze basisbegrippen?

In deze Overeenkomst wordt overeengekomen dat de volgende uitdrukkingen of woorden, ongeacht of zij in het enkelvoud of in het meervoud worden gebruikt, de volgende betekenis hebben:

“Advocatenbestand”: gegevensbestand in de zin van Richtlijn 96/9/EG betreffende de rechtsbescherming van databanken, dat met name de volgende informatie bevat: foto’s, naam, voornaam, uurrooster, Tags van bevoegdheid, telefoons, e-mail, fax, website, LinkedIn-link, ingeschreven balie, gepleit vonnis, opleidingen, gesproken talen, naam van het kantoor van de advocaat, bankrekening van de advocaat, enz. De informatie in de gids voor advocaten vormt het profiel van de advocaat.

“Advocaat”: Elke natuurlijke persoon (advocaat ingeschreven bij een Belgische en/of buitenlandse balie) of rechtspersoon (advocatenkantoor) die van onze diensten gebruik wenst te maken en in de Lawyer Directory geïndexeerd wenst te worden.

“Zaak”: een databank in de zin van Richtlijn 96/9/EG betreffende de rechtsbescherming van databanken, die bestaat uit juridische problemen, juridische verzoeken, juridische problemen, juridische vragen.

“Overeenkomst”: Deze overeenkomst tussen Symplicy (Wij) en de Litigant (U). De naam van de overeenkomst is “Terms of Service”.

“Documentatie”: De Bijlage bij deze Overeenkomst die de kenmerken, werking en installatie van de Software uitlegt. Deze bijlage is beschikbaar op het volgende Internetadres: doc.symplicy.com. Dit aanhangsel maakt een integrerend deel uit van deze Overeenkomst.

“Persoonsgegevens”: Persoonsgegevens hebben de betekenis die daaraan wordt gegeven in de Europese en Raadsverordening nr. 2016/679 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG.

“Intellectuele Eigendomsrechten” betekent alle octrooien, modellen (gedeponeerd en niet gedeponeerd), handelsmerken (gedeponeerd en niet gedeponeerd), auteursrechten, databankrechten, vertrouwelijke informatie, domeinnamen, handelsgeheimen, huidige en toekomstige knowhow en alle aanvragen in verband met een van de voornoemde rechten en alle gelijkwaardige rechten van welke aard dan ook die in de wereld bestaan.

“Overmacht”: Omstandigheden buiten de redelijke controle van de Partijen die tot gevolg hebben dat een Partij een verplichting uit hoofde van het Contract niet kan nakomen of uitvoeren. Dergelijke omstandigheden omvatten, maar zijn niet beperkt tot, de volgende gebeurtenissen: overmacht, pandemieën, epidemieën, stakingen, overstromingen, stormen, exploitaties, branden en alle daden van God en oorlogshandelingen, daden van openbare vijanden, terreurdaden, rellen, burgeropstand, moedwillige beschadiging, sabotage en revolutie.

“Formulier”: Een interactief formulier dat door de Litigant moet worden ingevuld en dat bestaat uit:

 • Een grafische interface die door het auteursrecht wordt beschermd.
 • Een originele tekstuele inhoud bestaande uit vragen en voorgeconstrueerde antwoorden, die verschillende zones of velden kan omvatten. De rechtzoekende kan tekst invoeren, vakjes aanvinken, een keuze maken uit een lijst van voorgedefinieerde termen, op knoppen drukken, enz. Het formulier wordt gebruikt om de eerste ontmoeting tussen de Advocaat en de Betrokkene voor te bereiden. Er zijn twee soorten formulieren:
  • Algemene formulieren: Dit zijn formulieren die door Symplicy zijn gemaakt.
  • Op maat gemaakte” formulieren: Dit zijn formulieren die door de advocaat worden opgesteld.

“Hosting”: Activiteit die erin bestaat een Website op de webserver op te slaan om hem ter beschikking te stellen van de terminal (computer of mobiele telefoon bijvoorbeeld) van elke rechtzoekende die er langs elektronische weg om verzoekt.

“Hyperlink”: Hypertext link of weblink waarmee met een klik van de ene naar de andere webpagina kan worden overgegaan.

“Indexeren”: Operatie die erin bestaat het URL-adres van een Internetsite op te nemen in de databanken van zoekmachines en directories.

“Rechthebbende”: Elke natuurlijke persoon namens wie een Concrete Zaak wordt ingediend door middel van het Interactieve Formulier. In deze Overeenkomst betekent dit u.

“Software”: Computerprogramma en al zijn onderdelen, met inbegrip van de Formulieren. Software betekent alle inhoud op schijven, CD-ROM’s, DVD’s, e-mails en bijlagen, of andere media die bij deze Overeenkomst geleverd worden, inclusief de objectcodevorm van Software, geleverd op een datatransportmedium, via e-mail of gedownload van het Internet. Software betekent ook al het verklarend schriftelijk materiaal en andere soorten documentatie in verband met de Software, met inbegrip van elke beschrijving van de Software en de kenmerken ervan, elke beschrijving van de eigenschappen en de werking van de Software, elke beschrijving van de gebruiksomgeving waarin de Software wordt gebruikt, instructies voor het gebruik of de installatie van de Software, of elke beschrijving van hoe de Software moet worden gebruikt (“Documentatie”). De Software wordt uitsluitend in de vorm van een script aan de Advocaat verstrekt. Dit script is voorzien van een UUID-sleutel.

“Partij” betekent ofwel u, ofwel wij, ofwel beiden.

“Search Engine Optimization (SEO): Het proces dat ervoor zorgt dat een Website, of de pagina’s die er deel van uitmaken, goed scoren in de resultaten van zoekmachines (Search Engines) voor een bepaald trefwoord of een bepaalde zin. Het doel van referenceren is het aantal bezoekers, het verkeer van een Website, te verhogen.

“Webserver”: Computer die met het Internet verbonden is en waarop Internetsites gehost worden.

“Dienst”: Dienst die door Symplicy onder deze Overeenkomst wordt verleend.

“Website”: een geheel van webpagina’s en bronnen die met elkaar verbonden zijn door middel van Hyperlinks, en die gedefinieerd en toegankelijk zijn via een Domeinnaam. Een Website wordt gehost op een webserver die toegankelijk is via het wereldwijde internet.

“Tag”: een databank in de zin van Richtlijn 96/9/EG betreffende de rechtsbescherming van databanken, bestaande uit meerdere tags die op gepopulariseerde wijze het gebied van deskundigheid van een advocaat illustreren.

Wat zijn de kenmerken van onze diensten?

Symplicy-website: www.symplicy.com

U kunt op onze website rondkijken, en meer te weten komen over onze startup Symplicy en de Diensten die zij aanbiedt.

U kunt per e-mail contact met ons opnemen of een afspraak maken.

De software van Symplicy

Symplicy heeft een Software as a Service ontwikkeld. De Software wordt niet verkocht, maar als een Dienst in licentie gegeven aan de Advocaat die hem aanvaardt. Symplicy blijft de eigenaar van de Software en de onderdelen ervan.

Onze Software wordt geïmplementeerd op de Websites van de Advocaten.

Met onze Software kunt u in contact komen met uw Advocaat. Dit contact wordt gelegd door middel van Formulieren.

Onze Software werkt op de volgende manier:

 • De Litigant verwoordt met zijn eigen woorden zijn juridisch probleem in een zoekbalk.
 • Symplicy probeert de juridische behoefte te herformuleren uit de woorden die de Litigant uitspreekt. De formulering komt overeen met concrete gevallen in de Symplicy databank. De rechtzoekende selecteert en klikt op een concrete zaak in de Symplicy databank.
 • Er verschijnt een formulier volgens het gekozen concrete geval. De Litigant beantwoordt dit formulier.
 • Zodra de Betrokkene de inhoud valideert, wordt het formulier automatisch naar het e-mailadres van de Advocaat gestuurd.
 • De Advocaat ontvangt per e-mail het door de Betrokkene ingevulde formulier en de rechterlijke beslissingen met betrekking tot de door de Betrokkene gekozen Specifieke Zaak. Het verzenden van deze gerechtelijke uitspraken naar het e-mailadres van de Advocaat is een BETA-versie van de Dienst en is nog in ontwikkeling.
 • Onze Software blijft te allen tijde opgeslagen op de servers van Symplicy en/of op servers die door Symplicy voor dergelijke doeleinden zijn aangewezen.
 • Onze Software is beschikbaar in het Frans en de Diensten worden verleend in het Frans.

Wat zijn uw verplichtingen en verantwoordelijkheden?

U stemt ermee in en bent verplicht om:

 • Om onze Diensten te gebruiken in overeenstemming met deze Overeenkomst.
 • De werking van onze Diensten niet te verstoren of te onderbreken, de elementen ervan geheel of gedeeltelijk te beschadigen, of er frauduleus toegang toe te verkrijgen.
 • De Software en de databanken niet te kopiëren, te distribueren, er onderdelen uit te halen of er afgeleide werken van te maken.
 • De rechten op het gebruik van de Software of kopieën van de Software niet te gebruiken, te wijzigen, te vertalen, te reproduceren of over te dragen op een andere manier dan zoals bepaald in deze Overeenkomst.
 • De Software niet te verkopen, in sublicentie te geven, te leasen of te verhuren of de Software te gebruiken om commerciële diensten te verlenen.
 • De Software niet te reverse-engineeren, te decompileren of te disassembleren of op een andere manier te proberen de broncode van de Software te achterhalen.
 • De Advocatengids niet te gebruiken voor commerciële doeleinden en/of met het oog op prospectie om diensten of producten te verkopen.
 • De inhoud van onze gegevensbanken niet opnieuw te gebruiken, op te slaan, te reproduceren, weer te geven of te bewaren, direct of indirect, op welke drager dan ook, met welk middel dan ook en in welke vorm dan ook.
 • Geen enkel handmatig proces, systeem of geautomatiseerde software te gebruiken om gegevens uit onze Diensten te halen, in het bijzonder met de bedoeling de gegevens op een andere website weer te geven (“framing”, “screen data capture”, “Web scraping”).
  • Wij behouden ons het recht voor om elke actie of vordering in te stellen die nodig is om dit verbod te handhaven, met inbegrip van gerechtelijke stappen, zonder voorafgaande kennisgeving.
 • Wanneer u een Formulier invult en/of wanneer u contact opneemt met een Advocaat als gevolg van het gebruik van onze Diensten, verbindt u zich ertoe en bent u verplicht om:
  • Correcte, wettelijke, ware en relevante informatie aan een Advocaat meedelen.
  • Geen valse, onnauwkeurige, misleidende, lasterlijke, smadelijke, bedreigende, intimiderende of obscene informatie aan een Advocaat meedelen.
  • Geen promotionele informatie aan een Advocaat te zenden.
  • Om de waarheidsgetrouwheid en de wettigheid te verzekeren van alle gegevens die via de formulieren aan de Advocaat worden meegedeeld.
  • De privacy eerbiedigen, met inbegrip van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (nᵒ 2016/679).
 • U bevestigt uitdrukkelijk dat de gegevens (teksten, beelden, tekeningen, video’s, foto’s, software, databanken) die u via de Formulieren aan de Advocaat verstrekt, de rechten van derden eerbiedigen en niet illegaal zijn. U bevestigt uitdrukkelijk dat u over alle nodige Intellectuele Eigendomsrechten en toelatingen beschikt en dat deze software, werken en uitvindingen niets bevatten dat zou kunnen vallen onder de wetten en reglementeringen die met name betrekking hebben op namaak, oneerlijke concurrentie, privacy, bescherming van persoonsgegevens, Intellectuele Eigendomsrechten, beeldrechten, persoonlijkheidsrechten en meer in het algemeen, inbreuk maken op de rechten van derden.
 • U bent als enige verantwoordelijk voor alle inhoud die u via de Formulieren naar de Advocaat verstuurt.
 • Daarom zijn wij niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor enige terugbetaling, die zou kunnen voortvloeien uit een defect van uw kant bij het gebruik van onze Diensten.
 • Het formulier kan in geen geval een fysieke ontmoeting tussen een Advocaat en een Betrokkene vervangen.

Wat zijn onze verantwoordelijkheden?

U erkent en stemt ermee in dat:

 • Onze diensten zijn slechts een ontmoetingsplaats tussen U en een Advocaat.
 • Wij zijn een volledige derde partij bij elke contractuele relatie die bestond, bestaat of zal bestaan tussen U en een Advocaat.
 • Wij beheren een computer- en software-infrastructuur die u ter beschikking wordt gesteld. Dienovereenkomstig zijn wij geen agenten, dienaren of vertegenwoordigers van de Advocaten of van u.
 • Onze Diensten worden verleend op een “as is” basis en niet op een “zoals beschikbaar” basis.
 • Wij kunnen niet garanderen of waarborgen dat uw gebruik van onze Diensten aan uw behoeften en omstandigheden zal voldoen.
 • Wij oefenen geen enkele graad van gezag of controle uit over de Advocaten die op onze Diensten vermeld staan.
 • In geen geval zullen wij aansprakelijk zijn voor enig verlies van recht of kans ten gevolge van een vertraging veroorzaakt door een verzuim van de Advocaat en/of u om te antwoorden.
 • Onze Diensten zijn van derden en niet bepalend voor een overeenkomst die tussen u en een Advocaat zou kunnen ontstaan.
 • Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit geschillen tussen u en een Advocaat, met inbegrip van maar niet beperkt tot de omvang, de uitvoering van de taken van de Advocaat, de betaling van honoraria.
 • Het verzenden van inhoud via een formulier gebeurt onmiddellijk en zonder dat wij enige controle of voorafgaande validatie van de verzonden inhoud uitoefenen. Deze maatregel is genomen om de vertrouwelijkheidseisen in acht te nemen die door de beroepsethiek en het beroepsgeheim van de Advocaat worden gesteld.
 • Zodra de inhoud door de Rechtzoekende gevalideerd is, wordt hij automatisch naar het e-mailadres van de Advocaat gestuurd, zonder dat wij verplicht zijn enige controle uit te oefenen of enige moderatie, censuur of validatie uit te oefenen vóór de verzending.
 • Het formulier kan in geen geval een fysieke ontmoeting tussen een Advocaat en een Betrokkene vervangen. De Advocaat is persoonlijk verantwoordelijk voor het regelmatig controleren van zijn e-mail-box en zijn SPAM-box, om te vermijden dat een Concrete Zaak zonder nuttige reactie blijft. In geen geval zullen wij aansprakelijk zijn voor enig verlies van recht of kans ten gevolge van een vertraging veroorzaakt door een gebrek aan reactie van u en/of de Advocaat.
 • Wij zijn niet aansprakelijk voor gebrek aan informatie, foutieve, valse, onwettige, onnauwkeurige of intimiderende informatie die tussen een rechtzoekende en de advocaat via de formulieren wordt doorgegeven. Wij hebben geen rechtstreekse toegang tot de inhoud van uw verzoek via de Formulieren, wij kunnen de informatie die tussen de Rechtzoekende en de Advocaat wordt uitgewisseld niet filteren, censureren, wijzigen of controleren.
 • Wij zijn niet aansprakelijk indien u via de Formulieren inhoud naar de Advocaat stuurt die inbreuk maakt op enig Intellectueel Eigendomsrecht en/of Persoonsgegevens van een derde. Wij hebben geen rechtstreekse toegang tot de inhoud van uw verzoek via de Formulieren, wij kunnen de informatie die tussen de Rechtzoekende en de Advocaat wordt uitgewisseld niet filteren, censureren, wijzigen of controleren.
 • Wij kunnen niet instaan voor de regelmatige inschrijving van Advocaten bij een Belgische balie, noch voor de wettigheid van de uitoefening van het beroep van Advocaat.
 • Wij garanderen niet dat de servers waarop onze Diensten gehost worden vrij zijn van virussen en andere schadelijke componenten. Het is daarom uw verantwoordelijkheid om alle passende maatregelen te nemen om uw eigen gegevens en/of software te beschermen tegen besmetting door eventuele virussen die op het Internet circuleren. Elk materiaal, bestand dat gedownload en/of verkregen wordt, op welke manier dan ook, wanneer u onze Diensten gebruikt, doet u op eigen risico.
 • In geval van een veiligheidsincident, overmacht, technische storing en in geval van onderhoud dat de normale werking van onze Diensten wijzigt, verbinden wij ons ertoe om naar ons beste vermogen de continuïteit van de werking van onze Diensten te herstellen. Gezien de complexiteit van de geïmplementeerde technische keten kunnen wij echter geen volledige continuïteit van de werking en de toegang tot de Diensten garanderen. Veiligheidsincident, technische storing, overmacht en/of onderhoud geven u geen recht op enige vergoeding of terugbetaling van ons.
 • Wij zijn niet verantwoordelijk voor het geheel of gedeeltelijk uitvallen van een verplichting en/of het uitvallen van de exploitanten van de transportnetwerken naar de Internetwereld en in het bijzonder uw toegangsprovider(s).
  De informatie in de Advocatengids kan onnauwkeurigheden of fouten bevatten, in het bijzonder met betrekking tot postadressen, e-mailadressen, telefoonnummers, bevoegdheidslabels van advocaten, en honoraria van advocaten. Wij garanderen niet de juistheid, waarheidsgetrouwheid, relevantie, volledigheid, wettigheid of tijdigheid van de Lawyer Directory en wijzen elke aansprakelijkheid af voor de informatie in deze Lawyer Directory. Wij controleren de waarheidsgetrouwheid, volledigheid, relevantie en wettigheid van de inhoud van de Lawyer Directory niet. Daarom zijn
 • Wij niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor enige schade, die kan voortvloeien uit een gebrek aan waarheidsgetrouwheid, volledigheid, relevantie en wettigheid van dergelijke informatie. Indien een advocaat ons op de hoogte brengt van een fout in de Lawyer Directory, zullen wij alles in het werk stellen om deze fouten te corrigeren. Wij zijn gebonden door een middelen- en niet door een resultaatsverbintenis.
 • Wij wijzen elke verantwoordelijkheid af voor materiaal of informatie verstrekt door of gepubliceerd door de Websites waarnaar wij Hyperlinks plaatsen, of die naar ons doorverwijzen. U bezoekt dergelijke Websites op eigen risico.
 • Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud die op de Website van de Advocaat gepubliceerd wordt. Wij zijn niet betrokken bij de bewerking van dergelijke inhoud. Wij hebben geen controle over de kwaliteit, de veiligheid of de wettelijkheid van de inhoud die op de Website van de Advocaat gepubliceerd wordt. Symplicy treedt niet op als uitgever van de inhoud die via haar Diensten op de website van Advocaat wordt gepubliceerd en Symplicy kan de waarheidsgetrouwheid, nauwkeurigheid, relevantie en wettigheid van die inhoud niet controleren.

Hoe zit het met onze intellectuele eigendom?

Alle informatie, gegevens en materialen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot:

 • De broncode.
 • De Software Documentatie.
 • Het ontwerp, de interfaces, de tekeningen en modellen, de kleurenschema’s, de architectuur van de Software en de Formulieren.
 • De databanken van Case Histories, Formulieren, Lawyers’ Directory, Tags, rechterlijke beslissingen.

beschermd zijn door auteursrecht, databankrecht, enig ander Intellectueel Eigendomsrecht en/of door deze Overeenkomst.

Elk gebruik en/of reproductie en/of mededeling aan het publiek zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming is verboden en vormt een inbreuk op deze Overeenkomst, en kan inbreuk maken op onze Intellectuele Eigendomsrechten.

Wij nemen in onze Diensten API-modules op die ontwikkeld zijn door bedrijven van derden en waarvan het gebruik door licenties wordt geregeld.

Hoe zit het met privacy, vertrouwelijkheid en gegevensbescherming?

Wij nodigen u uit ons Beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens te lezen.

Wij nodigen u uit om ons Cookiesbeleid te lezen.

Ons Privacybeleid en ons Cookiebeleid maken integraal deel uit van deze Overeenkomst en zijn er onafscheidelijk van.

Wanneer u de Software gebruikt op de website van de Advocaat, is dit Privacybeleid beschikbaar in de interface van de Software. Dit Beleid wordt meegedeeld aan en aanvaard door de Litigant. Zijn toestemming wordt verkregen via een selectievakje in de interface van de Software.

Hoe zit het met wijzigingen in deze Overeenkomst?

Wij kunnen deze Overeenkomst eenzijdig wijzigen of beëindigen, geheel of gedeeltelijk, voor wettelijke, technische of regelgevende doeleinden, als wij dat nodig achten of als gevolg van een verandering in de geleverde Diensten, of in de aard of het formaat van onze Diensten.  U stemt er uitdrukkelijk mee in gebonden te zijn aan deze Overeenkomst, zoals gewijzigd.

Wij behouden ons het recht voor om elk aspect van de Diensten te wijzigen, op te schorten of stop te zetten.

Wij kunnen ook uw toegang tot alle of een deel van onze Diensten beperken of beperken, zonder voorafgaande kennisgeving of verdere verplichting, om technische of veiligheidsredenen, om ongeoorloofde toegang, verlies of vernietiging van gegevens te voorkomen, of wanneer wij, naar eigen goeddunken, bepalen dat u deze Overeenkomst of een Wet of Verordening overtreedt en wanneer wij besluiten de levering van onze Diensten stop te zetten.

Door onze diensten te blijven gebruiken nu of nadat de wijzigingen zijn bekendgemaakt, geeft u te kennen dat u die wijzigingen aanvaardt.

Hoe zit het met hyperlinks naar onze diensten?

U mag geen hyperlinks naar onze Diensten maken zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

Wat is het toepasselijke recht?

Deze Overeenkomst zal worden geïnterpreteerd door en in overeenstemming met de wetten van België.

Wat te doen in geval van een geschil?

In geval van een geschil tussen de Partijen in verband met de geldigheid, interpretatie of uitvoering van deze Overeenkomst, dat niet in der minne kan worden geschikt, zullen de Partijen eerst trachten het geschil door bemiddeling op te lossen. De partijen wijzen een bemiddelaar aan uit de bemiddelaars die door de Federale Bemiddelingscommissie in België zijn erkend.

Indien het geschil via bemiddeling niet kan worden opgelost, zal het geschil uitsluitend worden voorgelegd aan de rechtbanken van Luik, afdeling Namen, die over de materiële bevoegdheid beschikken.

Diverse clausules

Indien een bepaling van deze Overeenkomst nietig of onwerkzaam wordt verklaard, wordt zij geacht ongeschreven te zijn, zonder de geldigheid van de andere bepalingen aan te tasten.

De originele versie van deze Overeenkomst is in het Frans. De Nederlandse en Engelse vertalingen zijn alleen beschikbaar voor uw gemak en ter informatie. In geval van betwisting zal de Franse versie van de tekst geacht worden voorrang te hebben.

Hebt u vragen, suggesties of opmerkingen over onze Algemene Gebruiksvoorwaarden? Neem contact met ons op via info@symplicy.com.

De versie van deze Overeenkomst is gedateerd 21 januari 2021.