Gebruiksvoorwaarden

De originele versie van de Gebruiksvoorwaarden is in het Frans. Elke vertaalde versie is alleen voor uw gemak en ter informatie. In geval van geschillen is de Frans tekst doorslaggevend.

Wie zijn wij?

Symplicy is een Belgische Besloten Vennootschap die zich bezighoudt met de ontwikkeling van IT-oplossingen voor de juridische sector en het grote publiek. Symplicy is een Belgische startup die tot doel heeft om het recht toegankelijker, eenvoudiger en begrijpelijker te maken voor iedereen. We zijn actief in België. We respecteren dus de Belgische en Europese wetgeving. We nodigen u uit om onze wettelijke mededelingen te raadplegen voor meer informatie over ons.

Wat is het doel van dit contract?

Dit Contract beoogt de contractuele relaties te definiëren tussen U (hierna “U” en/of “Gerechtsdeelnemer” genoemd) en Symplicy (hierna “Wij” genoemd). Door te bladeren en/of gebruik te maken van een van onze Diensten, namelijk:

 • De Symplicy website: www.symplicy.com.
 • De Symplicy applicatie, hierna aangeduid als de “Software”.

verklaart u kennis te hebben genomen van en uitdrukkelijk akkoord te gaan met onze Algemene Gebruiksvoorwaarden.

Wat betekenen deze basisbegrippen?

In dit Contract wordt overeengekomen dat de volgende uitdrukkingen of woorden, of ze nu in enkelvoud of meervoud worden gebruikt, de volgende betekenis hebben:

“Advocatendirectory”: Databank in de zin van richtlijn 96/9/EG over de rechtsbescherming van databanken die onder andere bestaat uit de volgende informatie: foto’s, voornaam, achternaam, werktijden, Tags van competenties, telefoons, e-mail, fax, website, LinkedIn link, ingeschreven bar, gepleitte gerechtelijke beslissingen, modelcontracten, opleidingen, gesproken talen, de naam van de advocatenkantoor, de bankrekening van de advocaat, de werktijden en het honorarium. De informatie van de Advocatendirectory vormt het advocatenprofiel.

“Advocaat”: Elke natuurlijke persoon (advocaat ingeschreven bij een Belgische en/of buitenlandse balie) of rechtspersoon (advocatenkantoor) die gebruik wil maken van onze Diensten en willen worden opgenomen in de Advocatendirectory.

“Concrete Geval”: Databank in de zin van richtlijn 96/9/EG over de rechtsbescherming van databanken die bestaat uit juridische problemen, juridische behoeften, juridische verzoeken, juridische zorgen, juridische vragen.

“UUID Sleutel”: Een unieke reeks van symbolen, letters, cijfers of speciale tekens gegeven aan de Advocaat om het legaal gebruik van de Software, zijn specifieke versie of het verlengen van de licentieduur volgens dit Contract mogelijk te maken. Bijgevolg, het is een unieke identificator die de Advocaat in staat stelt zich te identificeren binnen de database van Symplicy en de Formulieren op zijn website bruikbaar te maken. Deze UUID is uniek voor elke Advocaat. Deze UUID is persoonlijk voor elke Advocaat en is dus beperkt tot één Advocaat en één Domeinnaam.

“Contract”: De huidige overeenkomst tussen Symplicy en u. Het gaat om algemene gebruiksvoorwaarden.

“Persoonsgegevens” : De term ‘Persoonsgegevens’ heeft de betekenis die wordt gegeven in de Europese Verordening en de Raadsverordening nr.2016/679 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van Persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van deze gegevens, en die Richtlijn 95/46/EG intrekt.

“Intellectuele eigendomsrechten” : Alle patenten, design (geregistreerd en niet-geregistreerd), handelsmerken (geregistreerd en niet-geregistreerd), auteursrechten, databankrechten, vertrouwelijke informatie, domeinnamen, handelsgeheimen, know-how, zowel huidig als toekomstig, en alle aanvragen met betrekking tot elk van deze rechten en elk equivalent recht van welke aard dan ook ter wereld.

“Persoonlijke Ruimte” : Platform waarop de Advocaat het aanbod van verzoeken die via een Formulier zijn ontvangen kan beheren, juridisch onderzoek kan doen, rechterlijke beslissingen of Documentmodellen kan importeren, en zijn account kan configureren.

“Overmacht” : Omstandigheden buiten de redelijke controle van de partijen die ervoor zorgen dat een partij een verplichting onder de Overeenkomst niet kan nakomen of uitvoeren. Deze omstandigheden omvatten maar zijn niet beperkt tot de volgende gebeurtenissen: natuurrampen, pandemieën, epidemieën, wilde stakingen, overstromingen, stormen, operaties, branden en alle natuurrampen, en daden van oorlog, daden van openbare vijanden, terroristische daden, rellen, burgerlijke opstanden, opzettelijke schade, sabotage en revolutie.

“Formulier” : Interactief formulier dat moet worden ingevuld door de Rechtzoekende en bestaat uit:

 • Een grafische interface beschermd door auteursrecht.
 • Originele tekstinhoud bestaande uit vragen en voorgebouwde antwoorden, eventueel met verschillende gebieden of velden. De Rechtzoekende kan tekst invoeren, vakjes aanvinken, een keuze maken uit een lijst van vooraf gedefinieerde termen, op knoppen drukken, enz. Het Formulier helpt bij de voorbereiding van de eerste ontmoeting tussen de Advocaat en de Rechtzoekende. Er zijn twee soorten Formulieren :
  • De zogenaamde “algemene” of “standaard” Formulieren : Dit zijn Formulieren gecreëerd door Symplicy. Dit zijn Formuliermodellen die Symplicy ter beschikking stelt aan de Advocaat.
  • De zogenaamde “gepersonaliseerde” Formulieren : Dit zijn Formulieren die gezamenlijk door de Advocaat en Symplicy zijn gecreëerd.

“Hosting” : Activiteit die bestaat uit het opslaan van een Website op de Webserver, om deze beschikbaar te maken voor elke Rechtzoekende die er elektronisch om vraagt.

“Hyperlink” : Hypertext link of web link die het mogelijk maakt om met één klik van de ene webpagina naar de andere te gaan.

“Indexering” : Proces om de URL van een website op te nemen in de databases van zoekmachines en directories.

“Rechtzoekende” : Iedere natuurlijke persoon voor wie een specifiek geval wordt ingediend via het interactieve Formulier.

“Software” : Computerprogramma en al zijn componenten, inclusief de Formulieren. De Software omvat de volledige inhoud van de schijven, CD-ROMs, DVDs, e-mails en bijlagen, of andere media geleverd met deze Overeenkomst, inclusief de objectcode-vorm van de Software, geleverd op data dragende media, via e-mail of gedownload van het internet. De Software omvat tevens alle bijbehorende geschreven uitleg en andere documenten, waaronder elke omschrijving van de Software en zijn specificaties, elke beschrijving van de eigenschappen en werking van de Software, elke beschrijving van de operationele omgeving waarin de Software wordt gebruikt, de instructies voor het gebruik of de installatie van de Software of elke beschrijving van hoe de Software te gebruiken (« Documentatie »).

“Documentmodel” : Digitaal geschreven document dat fungeert als informatie, notitie, conclusie, verzoekschrift of vraag-antwoord. Dit document is eerder door de Advocaat geïmporteerd in zijn Persoonlijke Ruimte.

“Domeinnaam” : Webadres waarop de Advocaat zijn Website host en waarmee hij deze beschikbaar maakt voor de Rechtzoekende.

“Positionering” : Proces dat ervoor zorgt dat een website of de pagina’s die deze vormen, goed gerangschikt worden in de resultaten van zoekmachines (zoals zoekmachines) voor bepaalde trefwoorden of een bepaalde uitdrukking. Het doel van positionering is om het bezoekersverkeer, het verkeer van een website te verhogen.

“Webserver” : Computer verbonden met het internet en waarop websites worden gehost.

“Service” : Dienst geleverd door Symplicy volgens deze Overeenkomst.

“Website” : Verzameling van webpagina’s en bronnen verbonden door Hyperlinks, gedefinieerd en toegankelijk via een Domeinnaam. Een website wordt gehost op een Webserver en is toegankelijk via het wereld wijde internet.

“Tag” : Database in de zin van de richtlijn 96/9/EG betreffende de juridische bescherming van databases, bestaande uit vele labels die op een vereenvoudigde manier een vakgebied van een Advocaat illustreren.

Wat zijn de kenmerken van onze Diensten?

Symplicy Website : www.symplicy.com

U kunt onze website bezoeken, meer te weten komen over onze startup Symplicy en de diensten die we aanbieden. U kunt via e-mail contact met ons opnemen of een afspraak maken.

Symplicy Software

Symplicy heeft een Software (Software as a Service) ontwikkeld. De Software wordt niet verkocht maar gelicentieerd in de vorm van een Dienst aan de Advocaat die deze accepteert. Symplicy blijft de eigenaar van de Software en de componenten ervan.

Onze Software stelt de Advocaat in staat om:

 • Contact op te nemen met een Rechtszoekende via Formulieren.
 • Verzoeken die via Formulieren zijn ontvangen te beheren via een Persoonlijke Ruimte.
 • Rechterlijke beslissingen en/of modeldocumenten te importeren via een Persoonlijke Ruimte.
 • Juridisch onderzoek te doen via een Persoonlijke Ruimte.

De Software werkt als volgt:

 • Ons Formulier installeert zich op de website van de Advocaat.
 • De Rechtszoekende gaat naar de website van de Advocaat en klikt op een contactknop om het formulier te activeren.
 • De Rechtszoekende uit met zijn eigen woorden zijn juridisch probleem in de zoekbalk van het formulier.
 • Vanuit de woorden van de Rechtszoekende proberen we zijn juridische behoefte te hervormuleren. De formulering komt overeen met concrete zaken in onze database. De Rechtszoekende selecteert en klikt op een concrete zaak die in onze database staat.
 • Een formulier verschijnt op basis van de geselecteerde specifieke zaak.
 • De Rechtszoekende vult dit formulier in.
 • Zodra de inhoud door de Rechtszoekende wordt goedgekeurd, wordt het formulier automatisch naar het e-mailadres van de Advocaat gestuurd. De inhoud van het formulier wordt ook gecommuniceerd in de Persoonlijke Ruimte van de Advocaat.
 • In de Persoonlijke Ruimte van de Advocaat communiceren wij aan de Advocaat het door de Rechtszoekende ingevulde formulier, rechterlijke uitspraken en modeldocumenten gerelateerd aan de door de Rechtszoekende geselecteerde specifieke zaak.
 • In de Persoonlijke Ruimte van de Advocaat heeft de Advocaat de mogelijkheid om rechterlijke uitspraken en/of modeldocumenten te importeren en/of te zoeken.

Onze Software blijft te allen tijde opgeslagen op de servers van Symplicy en/of op servers aangewezen door Symplicy voor dit doel. Onze Software is beschikbaar in het Frans en de diensten worden geleverd in het Frans.

Wat zijn uw verplichtingen en verantwoordelijkheden?

U verbindt zich ertoe en bent verplicht:

 • Onze Diensten te gebruiken met inachtneming van deze Overeenkomst.
 • De werking van onze Diensten niet te belemmeren of te vervalsen, schade te berokkenen aan enig deel ervan, of op frauduleuze wijze toegang te krijgen.
 • Niet te kopiëren, te verspreiden, componenten te extraheren of afgeleide werken te maken op basis van de Software en de databases.
 • Geen rechten van gebruik van de Software of kopieën van de Software te gebruiken, te wijzigen, te vertalen, te reproduceren of over te dragen op enige andere manier dan voorzien in deze Overeenkomst.
 • De Software niet te verkopen, in sublicentie te geven, te leasen of te verhuren of de Software te gebruiken om commerciële diensten aan te bieden.
 • De Software niet te reverse-engineeren, te decompileren of te disassembleren of op enige andere manier te proberen de broncode van de Software te ontdekken.
 • De Advocaten Directory niet te gebruiken voor commerciële doeleinden en/of om diensten of producten te verkopen.
 • Niets van de inhoud van onze databases op te slaan, te hergebruiken, te reproduceren, te vertegenwoordigen of te bewaren, direct of indirect, op welk medium dan ook, met welk middel dan ook en in welke vorm dan ook.
 • Geen handmatig proces, geautomatiseerd systeem of software te gebruiken om gegevens van onze Diensten te extraheren, met name met het oog op het weergeven van de gegevens op een andere website (“framing”, “scherm scraping”, “Web scraping”).
  • We behouden ons het recht voor om alle noodzakelijke stappen of claims te ondernemen om deze verboden te handhaven, inclusief rechtszaken, zonder voorafgaande kennisgeving.

Wanneer u een Formulier invult en/of een Advocaat contacteert na gebruik van onze Diensten, verbindt u zich ertoe en bent u verplicht:

 • Juiste, wettige, echte en relevante informatie te verstrekken aan een Advocaat.
 • Aan een advocaat geen valse, onjuiste, misleidende, lasterlijke, kwaadsprekende, illegaal bedreigende, illegaal pesterige of obscene informatie te verstrekken.
 • Aan een Advocaat geen promotionele informatie over te dragen.
 • De waarachtigheid en de wettigheid van alle gegevens die via de Formulieren aan de Advocaat worden verstrekt, te garanderen.
 • De privacy te respecteren, met name de Algemene Verordening Gegevensbescherming (nr. 2016/679).

U bevestigt uitdrukkelijk dat de gegevens (teksten, afbeeldingen, tekeningen, video’s, foto’s, software, databases) die u via de Formulieren aan de Advocaat verstrekt, de rechten van derden respecteren en niet illegaal zijn. U bevestigt ons uitdrukkelijk dat u over alle intellectuele eigendomsrechten en noodzakelijke toestemmingen beschikt en dat deze software, werken en uitvindingen niets bevatten dat onderhevig kan zijn aan wetten en regels met betrekking tot inbreuk, oneerlijke concurrentie, privacy, bescherming van persoonsgegevens, intellectuele eigendomsrechten, het recht op afbeelding, persoonlijkheidsrechten en in het algemeen, inbreuk kunnen maken op de rechten van derden. U bent de enige verantwoordelijke voor alle inhoud die u via de Formulieren naar de Advocaat stuurt. Daarom zijn wij niet verantwoordelijk en zijn wij niet verplicht tot enige terugbetaling die kan voortvloeien uit een tekortkoming van uw kant bij het gebruik van onze Diensten. Het Formulier kan op geen enkele manier een fysieke ontmoeting tussen een Advocaat en een Rechtszoekende vervangen.

Wat zijn onze verantwoordelijkhden?

U erkent en accepteert dat :

 • Onze Diensten enkel een ontmoetingsplaats zijn tussen u en een Advocaat.
 • Wij volledig buiten elke contractuele relatie staan die bestond, bestaat of zal bestaan tussen u en een Advocaat.
 • Wij beheren een IT- en software-infrastructuur die ter uw beschikking staat. Daarom zijn wij noch de gemachtigden, noch de medewerkers, noch de vertegenwoordigers van de Advocaten, noch van u.
 • Onze geleverde Diensten zijn een inspanningsverplichting en geen resultaatsverbintenis.
 • Geen garantie kan geven of verzekeren dat uw gebruik van onze Services overeenkomt met uw behoeften en situatie.
 • Wij hebben geen enige mate van autoriteit of controle over de Advocaten die zijn geïndexeerd op onze Services.
 • We kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van een recht of kans als gevolg van een vertraging veroorzaakt door een gebrek aan reactie van de Advocaat en/of van uw kant.
 • Onze Diensten zijn derden en niet bepalend voor de totstandkoming van een overeenkomst die tussen u en een Advocaat zou kunnen ontstaan.
 • We kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit geschillen tussen u en een Advocaat, met name met betrekking tot de omvang, de uitvoering van de taken van de Advocaat, de betaling van honoraria.
 • Inhoud wordt onmiddellijk en zonder enige voorafgaande controle of validatie van onze kant verzonden via een formulier. Deze maatregel is genomen om te voldoen aan de vertrouwelijkheidsvereisten die de deontologie en het beroepsgeheim van de Advocaat opleggen.

Zodra de inhoud door de Rechts zoekende wordt goedgekeurd, wordt het formulier automatisch naar het e-mailadres van de Advocaat gestuurd. De inhoud van het formulier wordt ook gecommuniceerd in de Persoonlijke Ruimte van de Advocaat. Een ontmoeting tussen een Advocaat en een Rechtszoekende kan op geen enkele manier worden vervangen door het Formulier. De Advocaat is persoonlijk verantwoordelijk voor het regelmatig controleren van zijn e-mailinbox en zijn spambox om te voorkomen dat een Specifieke Zaak zonder nuttige reactie blijft. In geen geval kunnen wij aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van een recht of een kans als gevolg van een vertraging veroorzaakt door een gebrek aan reactie van uw kant en/of van de Advocaat. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor het versturen van onvolledige informatie, onjuiste informatie, valse of illegale informatie, onjuiste informatie, pesterijen tussen een Rechtszoekende en de Advocaat via de Formulieren. Wij hebben geen directe toegang tot de inhoud van uw verzoek via de Formulieren, wij kunnen de tussen de Rechtszoekende en de Advocaat verzonden informatie niet filteren, censureren, wijzigen en controleren.

 • Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld als u via de Formulieren inhoud verstuurt naar de Advocaat die een Intellectueel Eigendomsrecht en/of Persoonsgegevens van een derde schendt. Wij hebben geen directe toegang tot de inhoud van uw verzoek via de Formulieren, wij kunnen de tussen de Rechtszoekende en de Advocaat verzonden informatie niet filteren, censureren, wijzigen en controleren.
 • Wij kunnen niet garanderen dat Advocaten regelmatig zijn ingeschreven bij een Belgische balie en dat de uitoefening van het beroep van Advocaat rechtmatig is.
 • Wij garanderen niet dat de servers die onze Diensten hosten vrij zijn van virussen en andere schadelijke componenten. Het is dus uw verantwoordelijkheid om alle passende maatregelen te nemen om uw eigen gegevens en/of software te beschermen tegen mogelijke virussen die circuleren op het internet. Elk materiaal, elk bestand dat is gedownload en/of verkregen, op welke manier dan ook, tijdens het gebruik van onze Diensten, is op uw eigen risico.
 • In geval van een beveiligingsincident, overmacht, technische storing en in geval van onderhoud dat de normale werking van onze Diensten verstoort, verbinden wij ons ertoe om, naar beste vermogen, de continuïteit van de werking van onze Diensten te herstellen. Echter, gezien de complexiteit van de toegepaste technische keten, kunnen wij niet garanderen dat de werking en de toegang tot de Diensten voortdurend gewaarborgd worden. Het beveiligingsincident, de technische storing, de overmacht en/of het onderhoud geven geen recht op enige vergoeding of terugbetaling van onze kant.</ li>
 • Wij zijn niet verantwoordelijk voor het geheel of gedeeltelijk niet nakomen van een verplichting en/of falen van de exploitanten van de transportnetwerken naar het internet, met name van uw of uw toegangsproviders.
 • De informatie met betrekking tot de Advocaten Directory kan onnauwkeurigheden of fouten bevatten, met name wat betreft postadressen, e-mailadressen, telefoonnummers, competentietags van advocaten, advocatenhonoraria. Wij garanderen niet de nauwkeurigheid, waarheid, relevantie, volledigheid, wettigheid, actualisering van de Advocaten Directory en wijzen elke verantwoordelijkheid af voor informatie met betrekking tot deze Advocaten Directory. Wij controleren niet de waarheid, volledigheid, relevantie en wettigheid van de inhoud van de Advocaten Directory. Daarom zijn wij niet verantwoordelijk en zijn wij niet verplicht tot enige terugbetaling van schade die kan voortvloeien uit een tekort aanwaarheidsgetrouwheid, volledigheid, relevantie en wettigheid van deze informatie. Als een advocaat ons meldt dat er een fout zit in de Advocaten Directory, doen we al het mogelijke om deze fouten te corrigeren. Wij zijn gebonden door een inspanningsverbintenis en niet door een resultaatsverbintenis.
 • Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige informatie die door of gepubliceerd wordt door de websites waarnaar wij hyperlinks publiceren, of die naar ons doorverwijzen. U bezoekt deze websites op uw eigen risico.
 • Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud die gepubliceerd wordt op de website van de Advocaat. Wij zijn niet betrokken bij het uitgeven van deze inhoud. Wij hebben geen controle over de kwaliteit, veiligheid of wettigheid van de inhoud die is gepubliceerd op de website van de Advocaat. Symplicy handelt niet als uitgever van de inhoud die via haar Diensten op de website van de Advocaat wordt gepubliceerd en waarvan Symplicy de waarheidsgetrouwheid, nauwkeurigheid, relevantie en wettigheid niet kan controleren.

Hoe zit het met ons intellectuele eigendom?

Alle informatie, gegevens en materialen, waaronder met name:

 • De broncode.
 • De Software Documentatie.
 • Het ontwerp, de interfaces, de tekeningen en modellen, de kleurindeling, de architectuur van de Software en de Formulieren.
 • De databases van Concrete Cases, van Formulieren, van de Advocatendirectory, van Tags, van rechterlijke beslissingen, van documentmodellen.

zijn beschermd door het auteursrecht, de rechten met betrekking tot databases, elk ander recht van intellectuele eigendom en/of door dit Contract. Het gebruik en/of de reproductie en/of communicatie aan het publiek zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming is verboden en vormt een schending van dit Contract, en kan een overtreding zijn van onze rechten van intellectuele eigendom. Wij integreren in onze Diensten API-modules ontwikkeld door derde partijen waarvan het gebruik wordt geregeld via licenties.

Hoe zit het met regels met betrekking tot privacy, vertrouwelijkheid en de bescherming van persoonsgegevens?

Wij nodigen u uit om onze Beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens te raadplegen. We nodigen u uit om ons Beleid inzake Cookies te lezen. Ons Beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens en ons Beleid inzake Cookies maken integraal deel uit van dit Contract en zijn ervan onlosmakelijk verbonden. In het kader van het gebruik van de Software op de website van de Advocaat is dit Beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens beschikbaar in de interface van de Software. Dit Beleid wordt medegedeeld en wordt geaccepteerd door de Justitiabele. Zijn toestemming wordt verkregen via een selectievakje aanwezig in de interface van de Software.

Wat gebeurt er met de wijzigingen van dit Contract?

Wij kunnen unilateraal wijzigen of afschaffen dit Contract, geheel of gedeeltelijk, voor juridische, technische of reglementaire doeleinden, als we dat noodzakelijk achten of als gevolg van een wijziging van de geleverde Diensten, van de aard of de presentatie van onze Diensten. U stemt er nadrukkelijk mee in gebonden te zijn aan het gewijzigde Contract. Wij behouden ons het recht voor om elk aspect van de Diensten te wijzigen, op te schorten of te onderbreken. We kunnen ook uw toegang tot geheel of gedeeltelijk onze Diensten beperken of beperken, zonder voorafgaande kennisgeving of enige andere verplichting, om technische of veiligheidsredenen om ongeautoriseerde toegang, verlies of vernietiging van gegevens te voorkomen, of wanneer we naar eigen goeddunken van mening zijn dat u in strijd bent met de bepalingen van dit Contract, een wet of een regeling, of wanneer we besluiten om onze Diensten te staken. Door onze Diensten te blijven gebruiken, nu of nadat wijzigingen zijn aangebracht, geeft u aan dat u deze wijzigingen accepteert.

Hoe zit het met Hyperlinks naar onze Diensten?

U mag geen Hyperlinks naar onze Diensten aanmaken zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

Welk recht is van toepassing?

Dit Contract zal worden geïnterpreteerd naar en in overeenstemming met het Belgische recht.

Wat te doen bij een geschil?

In geval van een geschil tussen de partijen met betrekking tot de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van dit Contract, dat niet minnelijk kan worden opgelost, zullen de partijen eerst proberen dit geschil op te lossen door middel van bemiddeling. De partijen zullen een bemiddelaar aanwijzen uit de bemiddelaars die zijn goedgekeurd door de Federale Bemiddelingscommissie in België. Indien de bemiddeling dit geschil niet oplost, dan zal het geschil uitsluitend worden voorgelegd aan de rechtbanken van Luik, divisie Namen, die materieel bevoegd zijn.

Diverse bepalingen

In het geval dat een van de bepalingen van dit Contract nietig of zonder effect wordt verklaard, zou het als niet-geschreven worden beschouwd, zonder dat dit de geldigheid van de overige bepalingen aantast. De originele versie van dit Contract is in het Frans. De vertaalde versie in het Nederlands en het Engels is alleen beschikbaar voor uw gemak en informatie. In geval van een geschil zal de Franse versie van de tekst als overwegend worden beschouwd. Heeft u vragen, suggesties, opmerkingen over onze Algemene Gebruiksvoorwaarden? Neem contact met ons op via info@symplicy.com. De huidige versie van dit Contract is gedateerd op 27 mei 2024. U kunt een kopie van deze versie downloaden op een duurzame drager (pdf-formaat) door te klikken hier.