Gebruiksvoorwaarden

De originele versie van de Gebruiksvoorwaarden is in het Frans. Elke vertaalde versie is alleen voor uw gemak en ter informatie. In geval van geschillen is de Frans tekst doorslaggevend.

Wie zijn wij?

Symplicy is een Belgische naamloze vennootschap die IT-oplossingen ontwikkelt voor de advocatuur en het grote publiek.

Symplicy is een Belgische startup die de wet toegankelijker, eenvoudiger en begrijpelijker wil maken voor iedereen.

Wij zijn actief in België. Wij voldoen dus aan de Belgische en Europese wetgeving.

Wij nodigen u uit onze juridische mededeling te raadplegen voor meer informatie over ons.

Wat is het doel van dit contract?

Het doel van deze Overeenkomst is om de contractuele relatie tussen U (hierna te noemen “U” en/of “Litigant”) en Symplicy (hierna te noemen “Wij”) te definiëren.

Door te browsen en/of gebruik te maken van een van onze Diensten, d.w.z:

 • De website van Symplicy: www.symplicy.com.
 • Symplicy’s applicatie, hierna te noemen de “Software”.

verklaart u dat u onze Algemene Gebruiksvoorwaarden hebt gelezen en dat u deze uitdrukkelijk aanvaardt.

Wat betekenen deze basisbegrippen?

In dit contract wordt overeengekomen dat de volgende woorden of uitdrukkingen, ongeacht of zij in het enkelvoud of in het meervoud worden gebruikt, de volgende betekenis hebben:

Advocatengids“: Databank in de zin van Richtlijn 96/9/EG betreffende de rechtsbescherming van databanken, die met name bestaat uit de volgende gegevens: foto’s, naam, voornaam, agenda, bevoegdheidsmarkeringen, telefoons, e-mail, fax, website, LinkedIn-link, ingeschreven balie, aangehaalde rechterlijke beslissingen, contractmodellen, opleidingen, gesproken talen, de naam van het kantoor van de advocaat, de bankrekening van de advocaat, de uren en het honorarium. De informatie in het Advocatenregister vormt het profiel van de advocaat.

Advocaat“: Elke natuurlijke persoon (advocaat ingeschreven bij een Belgische en/of buitenlandse balie) of rechtspersoon (advocatenkantoor) die onze Diensten wenst te gebruiken en in de Advocatengids geïndexeerd wenst te worden.

Zaak“: Een databank in de zin van Richtlijn 96/9/EG betreffende de rechtsbescherming van databanken, die bestaat uit juridische problemen, juridische verzoeken, juridische problemen, juridische vragen.

UUID-sleutel“: Unieke opeenvolging van symbolen, letters, cijfers of speciale tekens die aan de Advocaat worden verstrekt om het legale gebruik van de Software, de specifieke versie ervan of de verlenging van de licentieperiode in overeenstemming met deze Overeenkomst toe te staan. Het is dus een unieke identificatie waarmee de advocaat zich binnen de Symplicy-database kan identificeren. Deze UUID is uniek voor elke Advocaat. Deze UUID is persoonlijk voor elke Advocaat en is daarom beperkt tot één Advocaat en één Domeinnaam.

“Overeenkomst” : betekent deze overeenkomst tussen Symplicy en u. Dit zijn algemene gebruiksvoorwaarden.

Persoonsgegevens“: Persoonsgegevens in de zin van Verordening nr. 2016/679 van de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG.

Intellectuele Eigendomsrechten” betekent alle octrooien, modellen (geregistreerd en ongeregistreerd), handelsmerken (geregistreerd en ongeregistreerd), auteursrechten, databankrechten, vertrouwelijke informatie, domeinnamen, handelsgeheimen, huidige en toekomstige knowhow en alle toepassingen met betrekking tot een van deze rechten en alle gelijkwaardige rechten van welke aard ook die in de wereld bestaan.

Persoonlijke ruimte“: platform waarmee de advocaat de toevloed van via een formulier ontvangen verzoeken kan beheren, juridisch onderzoek kan verrichten, rechterlijke beslissingen of modeldocumenten kan invoeren.

Overmacht” betekent omstandigheden buiten de redelijke controle van de Partijen die ertoe leiden dat een Partij een verplichting uit hoofde van het Contract niet kan nakomen of uitvoeren. Deze omstandigheden omvatten maar zijn niet beperkt tot de volgende gebeurtenissen: overmacht, pandemieën, epidemieën, verrassingsstakingen, overstromingen, stormen, exploitaties, branden en alle daden van God en oorlogsdaden, daden van openbare vijanden, daden van terrorisme, rellen, burgerlijke opstand, opzettelijke schade, sabotage en revolutie.

Formulier“: een door de Litigant in te vullen interactief formulier dat bestaat uit :

 • Een grafische interface beschermd door copyright.
 • Een originele tekstuele inhoud bestaande uit vragen en voorgeconstrueerde antwoorden, die verschillende zones of velden kan omvatten. De rechtzoekende kan tekst invoeren, vakjes aanvinken, kiezen uit een lijst van vooraf gedefinieerde termen, op knoppen drukken, enz. Het formulier wordt gebruikt om de eerste ontmoeting tussen de advocaat en de rechtzoekende voor te bereiden. Er zijn twee soorten formulieren:
  • Algemene” of “standaard” formulieren: Dit zijn formulieren die door Symplicy zijn aangemaakt.
  • Aangepaste” formulieren: Dit zijn formulieren die door de advocaat en Symplicy samen worden gemaakt.

Hosting“: activiteit die erin bestaat een Website op de Webserver op te slaan om deze ter beschikking te stellen van de terminal (computer of mobiele telefoon bijvoorbeeld) van elke rechtzoekende die er elektronisch om verzoekt.

Hyperlink“: hypertekstlink of weblink waarmee met een klik van de ene naar de andere webpagina kan worden gegaan.

Indexering“: bewerking waarbij het URL-adres van een internetsite wordt opgenomen in de databanken van zoekmachines en directories.

Litigant“: Elke natuurlijke persoon namens wie een specifieke zaak wordt aangebracht door middel van het Interactieve Formulier.

Software“: een computerprogramma en alle onderdelen daarvan, met inbegrip van de formulieren. Software betekent de volledige inhoud van schijven, CD-ROM’s, DVD’s, e-mails en bijlagen, of andere media die bij deze Overeenkomst worden geleverd, inclusief de objectcodevorm van Software, geleverd op een datatransportmedium, via e-mail of gedownload van het internet. Software betekent ook alle verklarend schriftelijk materiaal en andere soorten documenten met betrekking tot de Software, inclusief elke beschrijving van de Software en de kenmerken ervan, elke beschrijving van de eigenschappen en werking van de Software, elke beschrijving van de besturingsomgeving waarin de Software wordt gebruikt, instructies voor het gebruik of de installatie van de Software, of elke beschrijving van het gebruik van de Software (“Documentatie”). De Software wordt uitsluitend geleverd in de vorm van een script. Dit script is voorzien van een UUID-sleutel.

Document Template“: Schriftelijk materiaal in digitaal formaat dat wordt gebruikt voor informatie, aantekeningen, conclusies, verzoeken of vragen en antwoorden. Dit geschrift is eerder door de advocaat ingevoerd in zijn persoonlijke ruimte.

Domeinnaam“: webadres waarop de Advocaat zijn Website host en via hetwelk hij deze ter beschikking stelt van de Litigant.

Referencing“: Werking die ervoor zorgt dat een website, of de pagina’s waaruit deze bestaat, goed in de resultaten van zoekinstrumenten (zoekmachines) voor bepaalde trefwoorden of een bepaalde uitdrukking worden opgenomen. Het doel van refereren is het aantal bezoekers, het verkeer van een website te verhogen.

Webserver“: computer die met het internet is verbonden en waarop internetsites worden gehost.

Dienst“: Dienst verleend door Symplicy onder deze Overeenkomst.

Website“: een verzameling webpagina’s en bronnen die door middel van Hyperlinks met elkaar verbonden zijn, gedefinieerd en toegankelijk via een Domeinnaam. Een website wordt gehost op een webserver die toegankelijk is via het wereldwijde internet.

Tag“: een databank in de zin van Richtlijn 96/9/EG betreffende de rechtsbescherming van databanken, bestaande uit meerdere tags die op gepopulariseerde wijze het vakgebied van een advocaat illustreren.

Wat zijn de kenmerken van onze diensten?

Symplicy website: www.symplicy.com

U kunt onze website bekijken en meer te weten komen over onze startup Symplicy en de diensten die zij aanbiedt.

U kunt contact met ons opnemen via e-mail of een afspraak maken.

Symplicy’s software

Symplicy heeft een Software as a Service ontwikkeld. De Software wordt niet verkocht maar in licentie gegeven als een Dienst aan de Advocaat die deze aanvaardt.

Symplicy blijft eigenaar van de Software en de onderdelen daarvan.

De Software laat de Advocaat :

 • Neem contact op met een procespartij via formulieren.
 • De via formulieren ontvangen verzoeken beheren via een persoonlijke ruimte.
 • Om rechterlijke beslissingen en/of documentsjablonen te importeren via een Persoonlijke Ruimte.
 • Om juridisch onderzoek te doen via een Personal Space.

De software werkt als volgt:

 • Onze software wordt geïnstalleerd op de website van de advocaat.
 • De rechtzoekende gaat naar de website van de advocaat en klikt op een contactknop om het formulier te activeren.
 • De rechtzoekende verwoordt zijn juridisch probleem in zijn eigen woorden in de zoekbalk van het formulier.
 • Uit de woorden van de rechtzoekende proberen wij zijn rechtsbehoefte te herformuleren. De formulering komt overeen met concrete gevallen in onze databank. De rechtzoekende selecteert en klikt op een concrete zaak in onze database.
 • Er verschijnt een formulier volgens het geselecteerde concrete geval.
 • De justitiabele beantwoordt dit formulier.
 • Zodra de justitiabele de inhoud valideert, wordt het formulier automatisch naar het e-mailadres van de advocaat gestuurd. De inhoud van het formulier wordt ook meegedeeld in de persoonlijke ruimte van de advocaat.
 • In de persoonlijke ruimte van de advocaat delen wij de advocaat het door de rechtzoekende ingevulde formulier, gerechtelijke uitspraken en modeldocumenten met betrekking tot de door de rechtzoekende geselecteerde specifieke zaak mee.
 • In de persoonlijke ruimte van de advocaat heeft de advocaat de mogelijkheid om rechterlijke beslissingen en/of modeldocumenten te importeren en/of op te zoeken.

Onze Software blijft te allen tijde opgeslagen op de servers van Symplicy en/of op servers die daartoe door Symplicy zijn aangewezen.

Onze Software is beschikbaar in het Frans en de Diensten worden geleverd in het Frans.

Wat zijn uw verplichtingen en verantwoordelijkheden?

U gaat ermee akkoord en bent verplicht om:

 • Om onze Diensten te gebruiken in overeenstemming met deze Overeenkomst.
 • De werking van onze Diensten niet te verstoren of te verstoren, geen afbreuk te doen aan de onderdelen ervan of zich op frauduleuze wijze toegang te verschaffen.
 • De Software en databases mogen niet worden gekopieerd, gedistribueerd, uit onderdelen worden gehaald of er afgeleide werken van worden gemaakt.
 • De rechten om de Software of kopieën van de Software te gebruiken, te wijzigen, te vertalen, te reproduceren of over te dragen op een andere wijze dan in deze Overeenkomst is bepaald.
 • De Software niet verkopen, in sublicentie geven, leasen of verhuren of de Software gebruiken om commerciële diensten te verlenen.
 • De Software niet reverse engineeren, decompileren of demonteren of anderszins proberen de broncode van de Software te achterhalen.
 • De Advocatengids niet te gebruiken voor commerciële doeleinden en/of voor prospectie om diensten of producten te verkopen.
 • De inhoud van onze databanken niet hergebruiken, opslaan, reproduceren, weergeven of bewaren, direct of indirect, op welke drager dan ook, met welke middelen en in welke vorm dan ook, geheel of gedeeltelijk.
 • Geen handmatige processen, systemen of geautomatiseerde software te gebruiken om gegevens uit onze Diensten te halen, in het bijzonder met de bedoeling de gegevens op een andere website weer te geven (“framing”, “screen data capture” of “web scraping”).
 • Wij behouden ons het recht voor om elke actie of vordering in te stellen die nodig is om dit verbod af te dwingen, inclusief juridische stappen, zonder voorafgaande kennisgeving.
 • Wanneer u een Formulier invult en/of wanneer u contact opneemt met een Advocaat als gevolg van het gebruik van onze Diensten, verbindt u zich ertoe en bent u verplicht om:
  • Om correcte, wettige, ware en relevante informatie aan een advocaat te verstrekken.
  • Geen valse, onjuiste, misleidende, lasterlijke, smadelijke, onwettig bedreigende, onwettig intimiderende of obscene informatie aan een Advocaat te verstrekken.
  • Geen promotionele informatie door te geven aan een advocaat.
  • Het waarheidsgehalte en de rechtmatigheid van alle via de formulieren aan de advocaat meegedeelde gegevens waarborgen.
  • Privacy respecteren, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (nᵒ 2016/679).

U bevestigt uitdrukkelijk dat de gegevens (teksten, afbeeldingen, tekeningen, video’s, foto’s, software, databanken) die u via de formulieren aan de Advocaat verstrekt, de rechten van derden respecteren en niet illegaal zijn. U bevestigt uitdrukkelijk dat u over alle noodzakelijke Intellectuele Eigendomsrechten en vergunningen beschikt en dat deze software, werken en uitvindingen niets bevatten dat zou kunnen vallen onder de wet- en regelgeving betreffende met name namaak, oneerlijke concurrentie, privacy, bescherming van persoonsgegevens, Intellectuele Eigendomsrechten, beeldrechten, persoonlijkheidsrechten en meer in het algemeen, inbreuk maakt op de rechten van derden.

U bent als enige verantwoordelijk voor alle inhoud die u via de formulieren naar de Advocaat verzendt.

Daarom zijn wij niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige terugbetaling die zou kunnen voortvloeien uit een gebrek aan uw kant in het gebruik van onze Diensten.

Het formulier kan in geen geval een fysieke ontmoeting tussen een advocaat en een rechtzoekende vervangen.

Wat zijn onze verantwoordelijkheden?

U erkent en gaat ermee akkoord dat :

 • Onze Diensten zijn uitsluitend een ontmoetingsplaats tussen U en een Advocaat.
 • Wij zijn volledig onafhankelijk van enige contractuele relatie die bestond, bestaat of zal bestaan tussen U en een Advocaat.
 • Wij beheren een IT- en software-infrastructuur die u ter beschikking wordt gesteld. Dienovereenkomstig zijn wij geen agenten, bedienden of vertegenwoordigers van de Advocaten of van u.
 • Onze Diensten worden geleverd op een “as is” basis en niet op een “as available” basis.
 • Wij kunnen niet verzekeren of garanderen dat uw gebruik van onze Diensten aan uw behoeften en omstandigheden zal voldoen.
 • Wij oefenen geen enkele autoriteit of controle uit over de advocaten die op onze diensten staan vermeld.
 • In geen geval zijn wij aansprakelijk voor enig verlies van recht of gelegenheid als gevolg van een vertraging die wordt veroorzaakt door het niet reageren van de Advocaat en/of u.
 • Onze Diensten zijn van derden en niet bepalend voor een overeenkomst die kan ontstaan tussen u en een Advocaat.
 • Wij zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van geschillen tussen u en een Advocaat, met inbegrip van maar niet beperkt tot de omvang, uitvoering van de taken van de Advocaat, betaling van honoraria.
 • De verzending van inhoud via een formulier gebeurt onmiddellijk en zonder dat wij enige controle of voorafgaande validatie van de verzonden inhoud uitoefenen. Deze maatregel is genomen om de door de beroepsethiek en het beroepsgeheim van de advocaat opgelegde geheimhouding te eerbiedigen. Zodra de inhoud door de rechtzoekende is gevalideerd, wordt het formulier automatisch naar het e-mailadres van de advocaat gestuurd. De inhoud van het formulier wordt ook meegedeeld in de persoonlijke ruimte van de advocaat.
 • Het formulier kan in geen geval een fysieke ontmoeting tussen een advocaat en een rechtzoekende vervangen. De advocaat is persoonlijk verantwoordelijk voor het regelmatig controleren van zijn of haar e-mail inbox en SPAM inbox om te voorkomen dat een concrete zaak zonder nuttige reactie blijft liggen. In geen geval zijn wij aansprakelijk voor enig verlies van recht of gelegenheid als gevolg van een vertraging door een gebrek aan reactie van u en/of de Advocaat.
 • Wij zijn niet aansprakelijk voor gebrek aan informatie, foutieve, valse, illegale, onjuiste of intimiderende informatie die via de formulieren tussen een rechtzoekende en de advocaat wordt verzonden. Wij hebben geen directe toegang tot de inhoud van uw verzoek via de formulieren, wij kunnen de tussen de rechtzoekende en de advocaat verzonden informatie niet filteren, censureren, wijzigen en controleren.
 • Wij zijn niet aansprakelijk indien u via de Formulieren inhoud naar de Advocaat stuurt die inbreuk maakt op enig Intellectueel Eigendomsrecht en/of Persoonsgegevens van een derde. Wij hebben geen directe toegang tot de inhoud van uw verzoek via de formulieren, wij kunnen de tussen de rechtzoekende en de advocaat verzonden informatie niet filteren, censureren, bewerken en controleren.
 • Wij kunnen de regelmatige inschrijving van Advocaten aan een Belgische balie of de wettigheid van de uitoefening van het beroep van Advocaat niet garanderen.
 • Wij garanderen niet dat de servers die onze Diensten hosten vrij zijn van virussen en andere schadelijke componenten. Het is daarom uw verantwoordelijkheid om alle passende maatregelen te nemen om uw eigen gegevens en/of software te beschermen tegen besmetting door eventuele virussen die op internet circuleren. Elk materiaal, bestand gedownload en/of verkregen, op welke manier dan ook, bij gebruik van onze Diensten, gebeurt op eigen risico.
 • In het geval van een veiligheidsincident, overmacht, technische storing en in het geval van onderhoud dat de normale werking van onze Diensten wijzigt, verbinden wij ons ertoe naar best vermogen de continuïteit van de werking van onze Diensten te herstellen. Gezien de complexiteit van de betrokken technische keten kunnen wij echter geen volledige continuïteit van de werking en de toegang tot de Diensten garanderen. Veiligheidsincidenten, technische storingen, overmacht en/of onderhoud geven u geen recht op schadevergoeding of terugbetaling door ons.
 • Wij zijn niet aansprakelijk voor de gehele of gedeeltelijke niet-nakoming van een verplichting en/of storing van de exploitanten van de transportnetwerken naar de Internetwereld en in het bijzonder van uw toegangsprovider(s).
 • De informatie in de Advocatengids kan onnauwkeurigheden of fouten bevatten, in het bijzonder met betrekking tot postadressen, e-mailadressen, telefoonnummers, jurisdictielabels van advocaten en advocatenhonoraria. Wij garanderen niet de nauwkeurigheid, waarheidsgetrouwheid, relevantie, volledigheid, wettigheid of tijdigheid van de Advocatengids en wijzen elke verantwoordelijkheid af voor de daarin opgenomen informatie. Wij controleren de waarheidsgetrouwheid, volledigheid, relevantie en wettigheid van de inhoud van de Advocatengids niet. Daarom zijn wij niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor schade die kan voortvloeien uit een gebrek aan waarheidsgetrouwheid, volledigheid, relevantie en wettigheid van dergelijke informatie. Indien een advocaat ons op de hoogte stelt van een fout in de Advocatengids, zullen wij alles in het werk stellen om dergelijke fouten te corrigeren. Wij zijn gebonden door een verplichting van middelen en niet van resultaat.
 • Wij zijn niet verantwoordelijk voor materiaal of informatie verstrekt door of gepubliceerd door de Websites waarnaar wij Hyperlinks plaatsen, of die naar ons doorverwijzen. U bezoekt dergelijke Websites op eigen risico.
 • Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van de website van de advocaat. Wij zijn niet betrokken bij de redactie van dergelijke inhoud. Wij hebben geen controle over de kwaliteit, veiligheid of wettigheid van de inhoud die op de website van de advocaat wordt gepubliceerd. Symplicy treedt niet op als redacteur van de inhoud die via haar Diensten op de Website van de Advocaat wordt gepubliceerd en waarvan Symplicy de waarheidsgetrouwheid, nauwkeurigheid, relevantie en wettigheid niet kan controleren.

Hoe zit het met onze intellectuele eigendom?

Alle informatie, gegevens en media, met inbegrip van met name :

 • De broncode.
 • De softwaredocumentatie.
 • Het ontwerp, interfaces, tekeningen en modellen, kleurenschema, architectuur van de software en formulieren.
 • De databanken met zaakgeschiedenissen, formulieren, advocatengids, tags, rechterlijke uitspraken, documentmodellen.

worden beschermd door auteursrechten, databankrechten, andere intellectuele eigendomsrechten en/of door deze Overeenkomst.

Elk gebruik en/of reproductie en/of mededeling aan het publiek zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming is verboden en vormt een inbreuk op deze Overeenkomst, en kan een inbreuk vormen op onze Intellectuele Eigendomsrechten.

Wij nemen in onze Diensten API-modules op die zijn ontwikkeld door derden en waarvan het gebruik wordt geregeld door licenties.

Hoe zit het met privacy, vertrouwelijkheid en gegevensbescherming?

Wij nodigen u uit ons beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens te lezen.

Lees ons Cookiebeleid.

Ons Privacybeleid en ons Cookiebeleid maken integraal deel uit van deze Overeenkomst en zijn er onlosmakelijk mee verbonden.

Bij gebruik van de Software op de website van de Advocaat is dit Privacybeleid beschikbaar in de interface van de Software. Dit beleid wordt meegedeeld aan en aanvaard door de rechtzoekende. Zijn toestemming wordt verkregen via een selectievakje in de software-interface.

Hoe zit het met wijzigingen in deze overeenkomst?

Wij kunnen deze Overeenkomst eenzijdig wijzigen of beëindigen, geheel of gedeeltelijk, voor wettelijke, technische of regelgevende doeleinden, zoals wij dat nodig achten of als gevolg van een wijziging in de geleverde Diensten, of de aard of het formaat van onze Diensten.  U gaat er uitdrukkelijk mee akkoord gebonden te zijn aan deze Overeenkomst zoals gewijzigd.

Wij behouden ons het recht voor enig aspect van de Diensten te wijzigen, op te schorten of te beëindigen.

Wij kunnen uw toegang tot alle of een deel van onze Diensten ook beperken of begrenzen, zonder kennisgeving of enige andere verplichting, om technische of veiligheidsredenen, om ongeoorloofde toegang, verlies of vernietiging van gegevens te voorkomen, of wanneer wij naar eigen goeddunken van mening zijn dat u deze Overeenkomst of een wet of verordening overtreedt en wanneer wij besluiten onze Diensten niet langer te leveren.

Door nu of na het plaatsen van wijzigingen gebruik te blijven maken van onze Diensten, geeft u aan deze wijzigingen te aanvaarden.

Hoe zit het met hyperlinks naar onze diensten?

U mag geen Hyperlinks maken naar onze Diensten zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

Wat is het toepasselijke recht?

Deze Overeenkomst wordt geïnterpreteerd door en in overeenstemming met de wetten van België.

Wat te doen bij een geschil?

In geval van een geschil tussen de partijen over de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van deze overeenkomst dat niet in der minne kan worden geschikt, trachten de partijen het geschil eerst via bemiddeling op te lossen. De partijen benoemen een bemiddelaar onder de door de Federale Bemiddelingscommissie in België erkende bemiddelaars.

Indien het geschil door bemiddeling niet kan worden opgelost, wordt het geschil uitsluitend voorgelegd aan de rechtbanken van Luik, afdeling Namen, die materieel bevoegd zijn.

Diverse clausules

Indien een van de bepalingen van deze Overeenkomst nietig of onwerkzaam wordt verklaard, worden zij als ongeschreven beschouwd, onverminderd de geldigheid van de overige bepalingen.

De oorspronkelijke versie van deze overeenkomst is in het Frans. De Nederlandse en Engelse vertalingen zijn slechts beschikbaar voor uw gemak en ter informatie. In geval van geschil is de Franse versie van de tekst doorslaggevend.

Heeft u vragen, suggesties of opmerkingen over onze Algemene Gebruiksvoorwaarden? Neem contact met ons op via info@symplicy.com.

De versie van deze overeenkomst is gedateerd 11 November 2023. U kunt een kopie van deze versie op een duurzame drager (.pdf-formaat) downloaden door hier te klikken.